Odżywianie i aktywność fizyczna gwarantem dobrego zdrowia osób starszych

Trition and physical activity as the guarantee of the senior’s good health

Magdalena Skotnicka         Agnieszka Gierczak         

Abstract: 

The objective of this research was studying the influence of physical activity (PA) and diet upon the quality of life of seniors. 132 persons after 60 were surveyed in Pomorskie province and, based on the obtained results, the correspondence between the following parameters was analyzed: physical activity, the quality of diet and the level of life quality. The correspondence analysis has shown that physical activity is a factor determining the level of older people’s life quality. The diet of the respondents with high and moderate PA received better scores than of these with low PA. However, in all cases, the seniors’ diet was estimated only as satisfactory. No correspondence was confirmed between the assessment of diet and the level of life quality.

Streszczenie: 

Celem pracy było określenie wpływu aktywności fizycznej (AF) i diety na ocenę jakości życia osób starszych. Badania ankietowe prowadzono na terenie województwa pomorskiego wśród 132 osób po 60. roku życia. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono zależności pomiędzy badanymi parametrami: aktywnością fizyczną, jakościową oceną jadłospisu i poziomem jakości życia. Przeprowadzone analizy wykazały, że sprawność fizyczna determinowała poziom jakości życia osób starszych. Dieta badanych z wysoką i umiarkowaną AF została oceniona jako bardziej prawidłowa niż w przypadku osób o niskiej AF. Jednak we wszystkich przypadkach ocena jadłospisu była jedynie dostateczna. Nie stwierdzono zależności pomiędzy dietą a poziomem jakości życia.

Słowa kluczowe: 
osoby starsze
IPAQ
jakość życia
Issue: 
Pages: 
196
202
Download full text in pdf: 
References: 

Deierlein A.L., Morland K.B., Scanlin K., Wong S., Spark A., Diet quality of urban older adults age 60 to 99 years: The cardiovascular health of seniors and built environment study, J. Acad. Nutr. Diet, 2014, No. 114(2), p. 279–287.

Główny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r., Warszawa 2009.

Gronowska-Senger A., Zarys oceny żywienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.

Grzegorczyk J., Kwolek A., Bazarnik K., Szeliga E., Wolan A., Jakość życia osób mieszkających w domach pomocy społecznej i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 2007, nr 3, s. 225–233.

IPAQ International Physical Activity Questionnaire, (wersja polska).

Jurczak I., Barylski M., Irzmański R., Znaczenie diety u osób w wieku podeszłym – ważny aspekt prewencji zdrowia czy nieistotna codzienność? „Geriatria”, 2011, nr 5, s. 127–133.

Kaczmarczyk M., Trafiałek E., Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie, „Gerontologia Polska”, 2007, nr 15(4), s. 281–289.

Makai P., Werner B.F. Brouwer, Marc A. et al., Quality of life instruments for economic evaluations in health and social care for older people, Social Science&Medicine, 2014, No. 102, p. 83–93.

Piórecka B., Międzobrodzka A., Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób starszych zamieszkałych w Krakowie, „Nowiny Lekarskie”, 2002, nr 71, s. 249–254.

Rasheed S., Woods R., Malnutrition and quality of life in older people: A systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev., 2013, No. 12(2), p. 561–566.

Rasińska R., Nowakowska I., Obraz ludzi starszych w raportach i zestawieniach, „Nowiny Lekarskie”, 2012, nr 81(1), s. 84–88.

Słowińska M., Wądołowska L., Stan zdrowia a model żywienia osób w wieku 75–80 lat, „Nowiny Lekarskie”, 2008, nr 77(4), s. 294–298.

Śmiechowska M., Żywność, żywienie a zdrowie i jakość życia seniorów, [w]: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Środowisko, odżywianie, kosmetyki a zdrowie i uroda, Olsztyn 2012.

Venturelli M., Schena F., Richardson R., The role of exercise capacity in the health and longevity of centenarians, Maturitas, 2012, No. 73(2), p. 115–120.

The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) – BREF. Skrócona wersja ankiety oceniającej jakość życia, Geneva 2004.

Citation pattern: Skotnicka M., Gierczak A., Odżywianie i aktywność fizyczna gwarantem dobrego zdrowia osób starszych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 196-202, 2016

BibTeX     EndNote