Medialne i niemedialne źródła informacji żywieniowej w opinii młodych konsumentów – badania pilotażowe

Media and non-media sources of obtaining nutrition information in the opinion of young consumers – a pilot study

Katarzyna Staniewska         Iwona M. Batyk         

Abstract: 

The aim of the study was to determine the hierarchy of information about food and nutrition sources, among a group of high school students. The study was carried out in the second half of 2013,and was conducted among 100 high school students in one of the secondary schools situated in the Podlasie region. The questionnaire was completed by 63 women and 37 men. Spreadsheet of Statistica 10 program was used in the analysis and interpretation of the result. The study showed that 45% of the entire population is looking for information about proper diet . In the opinion of almost half of the respondent, the most often used source of nutrition information is the Internet, which is the most understandable form of presenting this type of data. Despite the fact that respondents indicated the Internet as the best source for obtaining nutrition information, they perceive mass media as a tool having negative influence on human lifestyle and diet.

Streszczenie: 

Celem pracy było określenie hierarchii źródeł pozyskiwania informacji o żywności i żywieniu w grupie licealistów. Badanie zrealizowano w drugiej połowie 2013 r., a udział w nim wzięło 100 uczniów jednego z liceów ogólnokształcących w województwie podlaskim. Kwestionariusz wywiadu wypełniły 63 kobiety i 37 mężczyzn. Do analizy i interpretacji wyników posłużono się arkuszem kalkulacyjnym programu Statistica 10. Przeprowadzone badania dowiodły, że 45% całej badanej populacji poszukuje informacji odnośnie do prawidłowego sposobu odżywiania. W ocenie niemal połowy badanych najczęściej wykorzystywanym przez nich źródłem informacji żywieniowej jest Internet. Mimo to w ocenie ogólnej wpływu mass mediów na ich wiedzę żywieniową wskazano, że oddziałują one negatywnie na styl życia oraz sposób odżywiania się człowieka.

Słowa kluczowe: 
konsument
informacja żywieniowa
Issue: 
Pages: 
185
190
Download full text in pdf: 
References: 

Barreiro-Hurle J., Gracia A., Magistris de T., Dose nutrition information on food products lead to healthier food choices, Food Policy, 2010, No. 35, p. 221–229.

Bondos I., Miejsce i rola konsumentów w procesie komunikacji nieformalnej, „Handel Wew-nętrzny”, styczeń-luty 2013, s. 137–145.

Czarniecka-Skubina E., Janicki A., Znakowanie produktów żywnościowych. Informacje żywienio-we i zdrowotne, „Przemysł Spożywczy”, 2009, nr 1, s. 34–37.

Łobacz M., Telewizja: szanse i zagrożenia wychowawcze, Maternus Media, Tychy 2007.

Nieć M., Komunikowanie społeczne i media, perspektywa politologiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (DzU WE L 404 z 30 grudnia 2006 r., z późn. zm).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/ 2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 (DzU UE.L.2011.304).

Sharf M., Sela R., Zenter G., Shoob H. et al., Figuring out food labels. Young adults’ understanding of nutritional information presented on food labels is inadequate, Appetite, 2012, No. 58, p. 531–534.

Staniewska K., Panfil-Kuncewicz H., Staniewski B., Mieczkowska M., Postrzeganie informacji żywieniowej przekazywanej za pomocą różnych form przekazów komercyjnych, Zeszyty Naukowe SGWW w Warszawie – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 86, s. 117–127.

Staniewska K., Staniewski B., Edukacja żywieniowa – definicja, cele, formy, „Przegląd Mleczarski”, 2010, nr 9748, s. 44–48.

Wakefield M.A., Loken B., Hornik R., Use of mass media campaigns to change health behavior, The Lancet, 2010, Vol. 376, No. 9, p. 1261–1271.

Wierzejska R., Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych – podejście konsumentów, „Przemysł Spożywczy”, 2012, nr 5, s. 43–45.

Zalewska M., Maciorkowska E., Rola edukacji żywieniowej w populacji dzieci i młodzieży, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, t. 19, nr 3, s. 375–378.

Citation pattern: Staniewska K., Batyk I.M., Medialne i niemedialne źródła informacji żywieniowej w opinii młodych konsumentów – badania pilotażowe, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 185-190, 2016

BibTeX     EndNote