Zagrożenia zawodowe pracowników wiedzy wynikające z organizacji pracy w zależności od charakteru wykonywanej pracy

Knowledge workers’ occupational threats implying from work organization according to the character of work

Małgorzata Lotko         

Abstract: 

In the paper the results of author’s own empirical study are presented. These results cover self-esteem of occupational threats implying from the organization of work. The following variables were examined: utilization of employees’ skills, work under pressure of time, freedom of selecting the manner of performing work and its variety. Also it was examined if the breaks during work allow employees to relax and regenerate. All these factors were analyzed according to the specific character of knowledge-based work.

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autorki w zakresie samooceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy wynikających z organizacji pracy. Zbadano wykorzystanie umiejętności pracowników w procesie wykonywania pracy, pracy pod presją czasu, swobody w zakresie sposobu wykonywania pracy oraz jej różnorodności. Zbadano także, czy przerwy przysługujące pracownikom w czasie pracy pozwalają na relaks i regenerację. Czynniki te przeanalizowano w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracowników wiedzy.

Słowa kluczowe: 
pracownik wiedzy
zagrożenia zawodowe
Issue: 
Pages: 
152
166
Download full text in pdf: 
References: 

Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń 2006.

Błaszczuk A., Brdulak J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsię-biorstwach, SGH, Warszawa 2004.

Brdulak J., Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą, E-Mentor, 2004, nr 2(4).

Carr-Saunderes A.M., Wilson P.A., The Professions, The Clarendon Press, Oxford 1933. 5. Cortada W., Rise of the Knowledge Worker, Heinemann, Boston 1998.

Cullen J.B., The Structure of Professionalism: a Quantitative Examination, Pbi, New York 1978.

Czop K., Mietlicka D., Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2011, nr 6.

Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters-Kluwer, Kraków 2007.

Drucker P., Management Challenges for 21st Century, Butterworth-Heinemann, New York 2007.

Drucker P., Post-Capitalist Society, Butterworth-Heinemann, Oxford 1993.

Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa 1995.

Edvinsson L., Kapital intelektualny, PWN, Warszawa 2001.

Fazlagić A., Budowanie strategii przedsiębiorstwa opartego o wiedzę, [w:] Zarządzanie wiedzą w organizacji, red. B. Wawrzyniak, PFPK, Warszawa 2001.

Fazlagić A., Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie, Milenium, Gniezno 2006.

Fazlagić A., Zarządzanie wiedzą w kontekście CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2012.

Filipowicz G., Rozwój organizacji przez rozwój efektywności pracowników, Wolters Kluwer, Kraków 2008.

Freidson E., Professionalism: The Third Logic, University of Chicago Press, Chicago 2001.

Goode W.J., Community within a community: the professions, American Sociological Review, 1957, No. 22(2).

Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, MBA, 2011, nr 1.

Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i empi-ryczne, PWE, Warszawa 2013.

Hall R.H., Professionalization and Bureaucratization, American Sociological Review, 1968, No. 33(1).

Handy Ch., Wiek paradoksu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.

Haraf A., Wójcik M., Zarządzanie wiedzą przepustką do sukcesu w biznesie, Portal Innowacji PARP, Warszawa 2012.

Harvard Business Review, Zarządzanie wiedzą, Helion, Gliwice 2006.

Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków 2004.

Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy, WAiP, Warszawa 2008.

Jemielniak D., Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Kraków 2011.

Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych, red. M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.

Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Kawka T., Pracownik w czasach nowej gospodarki, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.

Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2008.

Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.

Kowalski T., Pojęcie i cechy pracownika wiedzy, Studia Lubuskie, 2011, t. VII.

Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWE, Warszawa 2004.

Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie wiedzą, WAiP, Warszawa 2008.

Lotko M., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy pracowników wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.

Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005.

Łysik K., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2011, nr 3(20).

Makowski D., Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą, red. A. Koźmiński, D. Jemielniak, WAiP, Warszawa 2008.

Mikuła B., Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2004, nr 1.

Morawski M., Metody zarządzania pracownikami wiedzy – założenia wstępne, [w:] Future 2002 – Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2002.

Morawski M., Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, „Przegląd Organizacji”, 2003, nr 1.

Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.

Morawski M., Zarządzanie wiedzą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 174.

Morawski M., Zarządzanie wiedzą – ujęcie systemowe, „Organizacja i Kierowanie”, 2006, nr 4.

Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.

Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Wiedza – kapitał ludzki – innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, POLTEXT, Warszawa 2000.

Poradnik do oceny ryzyka zawodowego, materiały informacyjne, CIOP, Nurnberg 2007.

Prusaczyk P., Zarządzanie wiedzą w spółkach typu spin, „Ekonomika i Organizacja Przedsię-biorstwa”, 2013, nr 4.

Sikorski C., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997.

Skrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, materiały V Konferencji „Wiedza i innowacje” pt. „Ochrona wiedzy i innowacji”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.

Staniewski M., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Vizja Press&it, Warszawa 2008.

Strojny M., Pracownicy wiedzy – przegląd badań, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2004, nr 6.

Szaban J., Inteligentna firma i jej pracownicy, [w:] Zarządzanie wiedzą w organizacji, red. B. Wawrzyniak, PFPK, Warszawa 2001.

Świgoń M., Zarządzanie informacją i wiedzą, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2012.

Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2012.

Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Wach D., Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą, SCENO, Zeszyty Naukowe, 2006, nr 2, Kielce 2006.

Wiedza – światłem na drodze społeczeństwa przyszłości, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, red. M. Kłak, WSEiP, Kielce 2010.

Citation pattern: Lotko M., Zagrożenia zawodowe pracowników wiedzy wynikające z organizacji pracy w zależności od charakteru wykonywanej pracy, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 152-166, 2016

BibTeX     EndNote