Wpływ składu odcieków z fermentacji osadów ściekowych na wydajność procesu strącania struwitu

Effect of composition of effluents from sewage sludge fermentation on the struvite precipitation efficiency

Alina Dereszewska         Stanisław Cytawa         

Abstract: 

The aim of this study was to estimate the optimal conditions for nutrient removal from the wastewater effluent by the magnesium ammonium phosphate (struvite) precipitation. The influence of the leachate parameters (phosphate and ammonium concentration, pH) on the reaction and struvite crystals precipitation efficiency was investigated. The study shows that the process of precipitation of struvite requires at least twofold excess molar concentration of ammonia nitrogen in relation to the concentration of phosphorous. Precipitation yield of struvite at phosphate concentrations less than 500 mg/l requires adjustment of pH to 9.5. Phosphate concentration higher than 1000 mg/l allows to achieve 80% yield of the process at pH = 8 and 90% at pH = 9.5.

Streszczenie: 

Celem badań było opracowanie optymalnych warunków usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez strącanie ich w postaci fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu). Przeanalizowano wpływ parametrów odcieków pofermentacyjnych (stężenie ortofosforanów i azotu amonowego, pH) na ilość otrzymanego produktu oraz rozmiar kryształów. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces strącania struwitu wymaga co najmniej dwukrotnego nadmiaru stężenia molowego azotu amonowego w stosunku do stężenia fosforu. Wydajność strącania struwitu przy stężeniach fosforanów mniejszych niż 500 mg/l wymaga korekty pH do wartości 9,5. Stężenia fosforanów przekraczające 1000 mg/l pozwalają osiągnąć 80-procentową wydajność procesu przy pH = 8 oraz 90-procentową przy pH = 9,5.

Słowa kluczowe: 
ścieki
usuwanie biogenów
odzysk fosforu
struwit
Issue: 
Pages: 
117
120
Download full text in pdf: 
References: 

Borowik M., Biskupski A., Malinowski P., Możliwości odzysku jonów amonowych i ortofosfora-nowych ze ścieków i roztworów odpadowych w postaci ortofosforanu magnezu i amonu (struwitu), Przemysł Chemiczny, 2006, t. 85, nr 7.

Gluzińska J., Kwiecień J., Sienkiewicz-Cholewa U., Składniki nawozowe w strumieniu osadów ściekowych po fermentacji metanowej, Przemysł Chemiczny, 2011, t. 90, nr 5.

Klaus K., Imhoff R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996.

Citation pattern: Dereszewska A., Cytawa S., Wpływ składu odcieków z fermentacji osadów ściekowych na wydajność procesu strącania struwitu, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 117-120, 2016

BibTeX     EndNote