Ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym

The influence of acetone cyanohydrin on the growth of microorganisms in the activated sludge

Alina Dereszewska         Hanna Miller         Maria Rutkowska         

Abstract: 

Acetone cyanohydrin is a noxious liquid substance carried in bulk by Polish marine areas. This is the substance of MARPOL category Y which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, is deemed to present a hazard to either marine resources or human health. The aim of the work was to assess the inluencet of acetone cyanohydrin on the growth of microorganisms in activated sludge. Activated sludge was taken from biological wastewater treatment plant. Evaluation was carried out using respirometric assays. Test results showed that the adiition of sodium benzoate (at a concentra-tion of 2,5 mg/dm3) into activate sludge shows causes a 53% increase in respiratory activity of activated sludge. Acetone cyanohydrin at the same concentration causes 29,5% inhibition of growth of microorganisms as compared to the control sample. Thus, the test showed that the acetone cyanohydrin does not constitute a assimilable carbon source for the microorganisms of the activated sludge.

Streszczenie: 

Acetonocyjanohydryna jest ciekłą niebezpieczną substancją chemiczną przewożoną luzem statkami przez polskie obszary morskie. Należy do kategorii MARPOL Y – oznacza to, że jej zrzucenie do morza ze zbiorników (w wyniku ich mycia lub usuwania balastu) stanowi zagrożenie dla zasobów morskich. Celem pracy była ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym. Badania wykonano z wykorzystaniem osadu czynnego pochodzącego z biologicznej oczyszczalni ścieków. Ocenę przeprowadzono za pomocą testów respirometrycznych. Wyniki testu wykazały, że substancja zawierająca łatwo przyswajalne źródła węgla, benzoesan sodu o stężeniu 2,5 mg/dm3, powoduje 53-procentowy wzrost aktywności oddechowej mikroorganizmów osadu czynnego. Natomiast acetonocyjanohydryna w stężeniu 2,5 mg/dm3 wykazuje 29,5-procentową inhibicję wzrostu mikroorganizmów. Tym samym test wykazał, że acetonocyjanohydryna nie stanowi przyswajalnego źródła węgla dla mikroorganizmów osadu czynnego.

Słowa kluczowe: 
acetonocyjanohydryna
biodegradacja
osad czynny
Issue: 
Pages: 
112
116
Download full text in pdf: 
References: 

OECD 209 Guideline for the testing of chemicals 209. Activated sludge respiration inhibition, OECD, 1993.

Pawlaczyk-Szpilowa M., Mikrobiologia wody i ścieków, PWN, Warszawa 1980.

Pruss A., Przydatność metod turbidymetrycznej i respiracyjnej do oceny toksycznego wpływu wybranych fenoli na osad czynny, „Ochrona Środowiska”, 1997, nr 2(65), s. 41–44.

Citation pattern: Dereszewska A., Miller H., Rutkowska M., Ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 112-116, 2016

BibTeX     EndNote