Ocena podaży witamin w całodziennych racjach pokarmowych młodych, zdrowych osób – badanie pilotażowe

The assessment of vitamins intake in daily food rations of young, healthy individuals – the pilot study

Natalia Szupryczyńska         Magdalena Jankowska         Aleksandra Śliwińska         Sylwia Małgorzewicz         

Abstract: 

The assessment of vitamins intake in daily food rations of young, healthy individuals using the online questionnaire method – pilot study. The balanced diet is the basis of health and prevention of most diseases, especially those metabolic. The aim of this study was to assess the dietary intake of vitamins, and the fulfillment of requirements in the group of 40 young respondents aged 19–30 years from the region of Pomerania. The study was conducted using an online questionnaire. Among 10 analyzed vitamins the most insufficient intake was observed for folic acid, vitamin B1 and vitamin D. For each of the vitamins, at least 12% of respondents showed its inadequate intake. The least frequently observed deficiencies were in vitamins B2 and B12.

Streszczenie: 

Odpowiednio zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia i profilaktyki większości chorób, szczególnie tych o podłożu metabolicznym. Celem pracy była ocena wielkości podaży witamin w diecie oraz stopnia realizacji zapotrzebowania w grupie 40 młodych respondentów w wieku 19–30 lat z regionu województwa pomorskiego. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zamieszczonej w Internecie. Spośród 10 analizowanych witamin niedostateczne spożycie dotyczyło najczęściej kwasu foliowego, witaminy B1 oraz witaminy D. W przypadku każdej z witamin co najmniej 12% badanych wykazywało spożycie zbyt małe w stosunku do zaleceń. Najmniejszy odsetek respondentów manifestował braki w zakresie witamin B2 i B12.

Słowa kluczowe: 
dieta
witaminy
ankieta
Issue: 
Pages: 
22
29
Download full text in pdf: 
References: 

Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska T., Pisulewski P., Oszacowanie zawartości folianów i innych witamin z grupy B w dietach młodych kobiet (20–25 lat) z województwa małopolskiego, ZNTJ, 2007, nr 55(6), s. 352–358.

Garcia-Bailo B., El-Sohemy A., Haddad P.S et al., Vitamins D, C and E in the prevention of type 2 diabetes mellitus: modulation of inflammation and oxidative stress, Biologics, 2011, No. 5, p. 7–19.

Gil M., Głodek E., Rudy M., Ocena spożycia witamin i składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2012, nr 63(4), s. 441–446.

Głodek E., Gil M., Wartość odżywcza całodziennych racji pokarmowych studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego o różnym poziomie wartości energetycznej, Bromatologia i Chemia Toksykolo-giczna, 2012, nr 45(4), s. 1202–1209.

Hampl J.S., Taylor C.A., Johnston C.S., Vitamin C Deficiency and Depletion in the United States: The Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988 to 1994, Am. J. Public Health, 2004, No. 94(5), p. 870–875.

Harton A., Myszkowska-Ryciak J., Ocena sposobu żywienia studentek Szkoły Głównej Gospo-darstwa Wiejskiego w Warszawie, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, nr 42(3), s. 610–614.

Jarosz M., Normy żywienia dla populacji polskiej: Nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012.

Marzec Z., Koch W., Ocena pobrania wybranych składników odżywczych z całodziennymi racjami pokarmowymi studentów, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, nr 94(3), s. 619–621.

Reguła J., Gramza-Michałowska A., Stachowiak B., Udział suplementów diety w żywieniu osób dorosłych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, nr 92(3), s. 614–616.

Sochacka-Tatara E., Pac A., Majewska R., Ocena żywienia za pomocą wywiadu żywieniowego przez Internet, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, nr 91(1), s. 77–82.

Socha K., Borawska M.H., Markiewicz R., Charkiewicz W.J., Ocena sposobu odżywiania studentek Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, nr 42(3), s. 704–708.

Ustymowicz-Farbiszewska J., Smorczewska-Czupryńska B., Broź K., Wierzbicka J., Karczewski J., Analiza zawartości witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w całodziennych racjach pokarmo-wych (CRP) studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2011, nr 44(3), s. 453–458.

Ustymowicz-Farbiszewska J., Smorczewska-Czupryńska B., Goss B., Karczewski J., Analiza zawartości wybranych mikropierwiastków i witamin w całodziennych racjach pokarmowych (CRP) studentek UM w Białymstoku w aspekcie zachowań prozdrowotnych dotyczących racjonalnego żywienia, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, nr 42(3), s. 709–713.

Walentukiewicz A., Ocena wartości odżywczej diet studentek AWFiS w Gdańsku, cz. II, Witaminy i składniki mineralne, Rocznik Naukowy AWFiS, XX, Gdańsk 2010.

Waśkiewicz A., Jakość żywienia i poziom wiedzy zdrowotnej u młodych dorosłych Polaków – badanie WOBASZ, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, nr 91(2), s. 233–237.

Wood A.D., Strachan A.A., Thies F., Aucott L.S., Reid D.M. et al., Patterns of dietary intake and serum carotenoid and tocopherol status are associated with biomarkers of chronic low-grade systemic inflammation and cardiovascular risk, Bromat. Journal Nutr., 2014, No. 112(8), p. 1341–1352.

Citation pattern: Szupryczyńska N., Jankowska M., Śliwińska A., Małgorzewicz S., Ocena podaży witamin w całodziennych racjach pokarmowych młodych, zdrowych osób – badanie pilotażowe, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 22-29, 2016

BibTeX     EndNote