Nutritional therapy as an element in the prevention and support of neoplastic disease treatment

Terapia żywieniowa jako element zapobiegania i wspomagania leczenia chorób nowotworowych

Agnieszka Platta         

Abstract: 

Celem przeprowadzonego badania była ocena wiedzy kobiet i mężczyzn w zakresie wpływu właściwego sposobu żywienia na przebieg choroby nowotworowej. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2014 roku w grupie 100 osób w wieku od 18 do 61 lat, spośród których 89% chorowało na nowotwory typu złośliwego, a 11% na nowotwory typu łagodnego. Na podstawie uzyskanych wyników zweryfikowano negatywnie postawioną hipotezę badawczą: kobiety i mężczyźni mają niską świadomość w zakresie wpływu sposobu żywienia na przebieg choroby nowotworowej, ponieważ 62% pacjentów potwierdziło zmianę codziennej diety na prozdrowotną po zdiagnozowaniu u nich choroby. Niezbędne jednak wydaje się zwiększenie konsumpcji ryb morskich przez pacjentów onkologicznych oraz wprowadzenie odpowiednich programów szkoleniowych dla chorych i ich rodzin z zakresu postępowania dietetycznego.

Streszczenie: 

The aim of the poll was to evaluate the knowledge of women and men on the impact of proper diet on the course of a neoplastic disease. The study was conducted in April 2014 among 100 people aged from 18 to 61, of which 89% suffered from malignant neoplasm, and 11% from benign neoplasm. Basing on the obtained results, the research hypothesis has been negatively verified: men and women have a low awareness of the impact of diet on the course of a neoplastic disease, because 62% of the patients confirmed the change in the daily diet to a healthier one after disease diagnosis. However, it seems essential to increase consumption of saltwater fish by people with cancer and to introduce appropriate training programs for patients and their families on dietary management.

Słowa kluczowe: 
nutritional therapy
neoplastic diseases
Issue: 
Pages: 
13
21
Download full text in pdf: 
References: 

Achremowicz K., Szary-Sworst K., Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, Vol. 44, nr 3.

Ball S., Naturalne substancje przeciwnowotworowe, Medyk, Warszawa 2000.

Beliveau R., Gingras D., Dieta w walce z rakiem, Delta W-Z, Warszawa 2009.

Carper J., Żywność twój cudowny lek, wyd. I, Vesper, Poznań 2008.

Gałaś A., Zwyczaje żywieniowe jako element zapobiegania chorobom nowotworowym jelita grubego – trudności i wyzwania, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Katedra Epide-miologii i Medycyny Zapobiegawczej, Zakład Epidemiologii, Kraków 2009, Vol. 90, nr 4.

Klimczak A., Malinowska K., Kubiak K., Choroby nowotworowe a żywienie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Fizjoterapii, Katedra Historii Medycyny i Farmacji, Zakład Historii Nauk i Medycyny Wojskowej, Łódź 2009.

Konopka P., Rak, układ odpornościowy a odżywianie, MedPharm, Warszawa 2009.

Nowak A., Libudzisz L., Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, Vol. 59, nr 4, s. 9–14.

Pitchford P., Odżywianie dla zdrowia, Galaktyka, Łódź 2010.

Servan-Schreiber D., Antyrak, Albatros, Warszawa 2008.

Szczygieł B., Niedożywienie u chorych na raka przełyku: występowanie, przyczyny, następstwa, rozpoznanie, leczenie, Journal of Oncology, 2010, No. 5.

Szweykowska A., Szweykowski J., Słownik botaniczny, wyd. II, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003.

Toribio F., Busquets R., Puignou I., Galceran T., Heterocyclic aromatic amines in griddled beef steak analyzed using a single extract clean-up procedure, Food and Chemical Toxicology, 2007, No. 45, p. 667–675.

Walden-Gałuszko K., Psychologiczne następstwa leczenia chorych na nowotwory, Zakład Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Gdańsku, Onkologia Polska, 1998.

Wieczorek-Chmielewska Z., Żywienie w chorobach nowotworowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Citation pattern: Platta A., Nutritional therapy as an element in the prevention and support of neoplastic disease treatment, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 93, pp. 13-21, 2016

BibTeX     EndNote