Modelowanie charakterystyk momentu obrotowego i pochodnych charakterystyk układu napędowego ze śrubą o stałym skoku

Modelling of shaft torque and derivatives characteristic of the propulsion system with fixed pitch propeller
Abstract: 

The paper characterized the problem of finding propulsion characteristics of the propulsion system with a fixed pitch propeller, considering first the torque characteristics. Torque characteristics modelling based on published research approximation models of the open-water propeller. Test results of propulsion system of ship MS “Garnuszewski” were used for models verification. In total, five statistically comparable models of torque characteristics were developed, of which three models produce consistent results of tethered torque characteristics, obtained by extrapolation. It has been shown that the other characteristics: power characteristics, characteristics of specific energy consumption per nautical mile should be determined with definitional formulas after determining torque characteristics. Drew attention to the need for statistical analysis research results.

Streszczenie: 

W artykule scharakteryzowano problem wyznaczenia charakterystyk napędowych układu napędowego statku ze śrubą o stałym skoku, rozpatrując w pierwszej kolejności charakterystykę momentu. Modelowanie charakterystyki momentu oparto na opublikowanych modelach aproksymacyjnych z badań śrub swobodnych. Do weryfikacji modeli wykorzystano dostępne w literaturze przedmiotu wyniki badań układu napędowego statku m/s „Garnuszewski”. Wyłoniono pięć porównywalnych statystycznie modeli charakterystyk momentu obrotowego, z których trzy modele dają zbieżne charakterystyki momentu obrotowego na uwięzi, wyznaczone drogą ekstrapolacji. Pokazano, że pozostałe charakterystyki: charakterystyka mocy oraz charakterystyka jednostkowego zużycia energii na milę morską powinny być wyznaczane ze wzorów definicyjnych po wyznaczeniu charakterystyki momentu. Zwrócono uwagę na potrzebę każdorazowego wykonywania analizy statystycznej wyników badań.

Słowa kluczowe: 
modelowanie charakterystyki momentu obrotowego dla statku ze śrubą o stałym skoku
Issue: 
Pages: 
132
141
Download full text in pdf: 
References: 

Bernitsas M.M., Ray D., Kinley P., KT, KQ and Efficiency Curves for the Wageningen B-Series Propellers, Department of Naval Architecture and Marine Engineering, The University of Michigan, No. 237, May 1981.

Charchalis A., Warunki przeprowadzania pomiarów napędowych i diagnostycznych w czasie prób morskich, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 4.

Giernalczyk M., Górski Z., Siłownie okrętowe, cz. I, Podstawy napędu i energetyki okrętowej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.

Citation pattern: Polanowski S., Modelowanie charakterystyk momentu obrotowego i pochodnych charakterystyk układu napędowego ze śrubą o stałym skoku, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 91, pp. 132-141, 2015

BibTeX     EndNote