Zależność wybranych kategorii produktów i kategorii zagrożeń w systemie RASFF

The relationship of chosen products categories and hazards categories in the RASFF system
Abstract: 

The purpose of the article was to examine the relationship between chosen products categories and the hazards categories in the RASFF system within alert notifications and to determine the strength of this relationship. The sample was 2575 from 8175 alert notifications from the years 1980 to 2013, representing 31,5% of the population. The value of the calculated statistics x2obl pointed to the existence of this relationship, and the Tschuprow’s, Cramer’s and Pearson’s corrected contingency coefficients (near or above 0.5) indicate that it is moderate or strong. It can be concluded that in the examined sample hazards categories are characteristic for the products categories, which allows to take action to reduce the number of alert notifications and improve food safety for the consumer.

Streszczenie: 

Celem artykułu było zbadanie zależności między wybranymi kategoriami produktów i kategoriami zagrożeń w systemie RASFF w zakresie powiadomień alarmowych oraz określenie siły tej zależności. Próba wyniosła 2575 z 8175 powiadomień alarmowych z lat 1980–2013, co stanowiło 31,50% populacji. Wartość statystyki obliczonej x2obl wskazała na istnienie tej zależności, a wartości współczynników zbieżności korelacyjnej Czuprowa, Cramera i skorygowanego Pearsona (blisko lub powyżej 0,5) świadczą, iż jest ona umiarkowana lub silna. Można więc stwierdzić, iż w badanej próbie kategorie zagrożeń są charakterystyczne dla kategorii produktów, co pozwala na podejmowanie działań w celu ograniczania liczby powiadomień alarmowych i podniesienia bezpieczeństwa żywności dla konsumenta.

Słowa kluczowe: 
system RASFF
kategorie produktów
kategorie zagrożeń
statystyka 2?
Issue: 
Pages: 
150
154
Download full text in pdf: 
References: 

Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

Crewson P., Applied statistics handbook, AcaStat Software, Leesburg 2008.

Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Komisja Europejska, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), http://ec.europa. eu/food/food/rapidalert/index_en.htm [15.01.2014].

Komisja Europejska, System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach, Urząd Publikacji, Luksemburg 2009.

Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Citation pattern: Pigłowski M., Zależność wybranych kategorii produktów i kategorii zagrożeń w systemie RASFF, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 150-154, 2015

BibTeX     EndNote