Zastosowanie cyklu DMAIC w zarządzaniu procesem reklamacji – studium przypadku

Application of dmaic cycle to complaint management process – case of study

Izabela D. Czabak-Górska         

Abstract: 

The article presents the principles of the DMAIC cycles based on the problem of complaint management in the enterprise, offering dairy products, which is an important element of the Six Sigma method. In this study, the authors, used ANOVA analysis, which allows to specify the reasons of the complaint, regardless of the year in which it was filed. This approach enables the identification of factors that influence on the number of customer complaints. This makes it possible to take appropriate corrective action at the stage of the production process and reduce the number of complaints notifications. At the first, the author, identified customer (internal) and objective of analysis. In the next stage was made the analysis of the causes of customer complaints and then identified opportunities for improvement.

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano zasadę działania cyklu DMAIC na przykładzie problemu zarządzania reklamacjami w przedsiębiorstwie oferującym wyroby mleczne. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy wariancji ANOVA, która umożliwia określenie przyczyn reklamacji niezależnie od roku, w którym ją zgłoszono. Takie podejście umożliwia identyfikację czynników, które wpływają na pojawiające się reklamacje klientów. Dzięki czemu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań korygujących na etapie procesu produkcyjnego i obniżenie liczby zgłoszeń reklamacyjnych. W pierwszej kolejności określono cel analizy oraz zidentyfikowano klientów wewnętrznych. Następnie dokonano analizy przyczyn reklamacji klientów oraz zidentyfikowano możliwości wprowadzenia usprawnień.

Słowa kluczowe: 
DMAIC
zarządzanie jakością
Six Sigma
Issue: 
Pages: 
188
194
Download full text in pdf: 
References: 

Aczel D.A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. II zmienione, Warszawa 2007.

Harry M., Schroeder R., Six Sigma – wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2005.

Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń 2006.

Pande P.S., Neumann R.P., Cavanagh R.R., Six Sigma – sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola, K.E. Liber S.C., Warszawa 2003.

Citation pattern: Czabak-Górska I.D., Zastosowanie cyklu DMAIC w zarządzaniu procesem reklamacji – studium przypadku, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 188-194, 2015

BibTeX     EndNote