Innowacje w opakowaniach do mleka

Innovations in milk packaging

Barbara Bizoń         Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz         

Abstract: 

Social changes, changes in consumer awareness, the development of packaging materials and packaging, and the dynamic development of the industry, in a cumulative way influenced the perception of the essence of the packaging and the requirements addressed to them. Process of creating and assigning new features to be met by packaging began. Innovative solutions for packaging and packaging systems, among others, in the form of intelligent and active packaging are the consequence. The article presents innovations in packaging on the example of the dairy industry – milk packaging. Presented innovations concern shape, color, packaging materials, construction form and usability of the package.

Streszczenie: 

Zmiany społeczne, zmiany zachodzące w świadomości konsumentów, rozwój materiałów opakowaniowych i opakowań oraz dynamiczny rozwój przemysłu w skumulowany sposób wpłynęły na sposób postrzegania istoty opakowań oraz wymagań im stawianych. Rozpoczął się proces tworzenia i przypisywania coraz to nowszych funkcji, jakie mają spełniać opakowania. Konsekwencją są innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów pakowania i opakowań, m.in. w postaci opakowań inteligentnych i aktywnych. W artykule zaprezentowano innowacje w opakowaniach na przykładzie branży mleczarskiej – opakowań do mleka. Przedstawione innowacje dotyczą kształtu, kolorystyki opakowań, materiałów opakowaniowych, formy konstrukcyjnej i użyteczności opakowania.

Słowa kluczowe: 
innowacje
opakowania
Issue: 
Pages: 
177
181
Download full text in pdf: 
References: 

Bogusz-Kaiś W., Znakowanie produktów mlecznych, „Przemysł Spożywczy”, 2010, nr 64.

Klonowska-Matynia M., Opakowania produktów na rynku mleczarskim, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.

Kowalska A., Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2011.

Krawczak T., Powrót do przeszłości, czyli zdrowo w szkle, „Opakowanie”, 2011, nr 7.

PakStar 2008 i Student PakStar 2008 – prezentacje opakowań, http://opakowania.com.pl/Wiadomości/ PakStar-2008-i-Student-PakStar-2008-prezentacje-opakowań-27442.html [15.04.2014].

Steeman A., Milk in a pouch – innovative and sustainable, http://bestinpackaging.com/2009/04/14/- milk-in-a-pouch-innovative-and-sustainable/ [11.06.2015].

Steeman A., Novelties in milk packaging, http://bestinpackaging.com/2015/04/08/novelties-inmilk- packaging/ [11.06.2015].

Rynek opakowań szklanych w Polsce, Plastech.pl, Toruń 2010.

Żakowska H., Opakowania z polilaktydu (PLA) do wyrobów przemysłu mleczarskiego, „Przegląd Mleczarski”, 2009, nr 8, s. 40-42.

Citation pattern: Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Innowacje w opakowaniach do mleka, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 177-181, 2015

BibTeX     EndNote