Zawartość proliny jako wskaźnik autentyczności miodów

Content of proline as an indicator of honeys authenticity

Karolina Kursa         

Abstract: 

Honey is produced with virtually no human intervention. The main factor which affects the quality of honey are raw materials, and almost every stage of the process. Degradation of the quality of honey can be indicated by: reduced diastase, increased the content of 5-HMF (5-hydroxymethylfurfural) and sucrose together with melezitose, water content, proline, improper organoleptic characteristics, the electrical conductivity and adulteration. The aim of the study was to determine whether the measurement of selected physical and chemical quality parameters allows the indirect determination of the levels of proline, which is an indicator of authenticity (lack of adulteration) of honey. Examined the relationship between the content of proline and other variables describing the sample of honey. Based on the results, there was built regression model, that allows to measure level of proline content in honey.

Streszczenie: 

Miód wytwarzany jest praktycznie bez ingerencji człowieka. Głównym czynnikiem mającym wpływ na jego jakość jest surowiec oraz prawie każdy z etapów procesu technologicznego. Degradację jakościową miodu sygnalizuje najczęściej: obniżona liczba diastazowa, podwyższona zawartość 5-HMF (5-hydroksymetylofurfuralu) i sacharozy łącznie z melecytozą, zawartość wody, proliny, niewłaściwe cechy organoleptyczne, wartość przewodności elektrycznej oraz zafałszowania. Celem pracy było określenie, czy pomiar wybranych fizykochemicznych parametrów jakości pozwala na pośrednie określenie poziomu zawartości proliny, która jest traktowana jako wskaźnik autentyczności (braku zafałszowania) miodów. Zbadano związki między zawartością proliny a pozostałymi zmiennymi opisującymi próbki miodu. Na podstawie wyników, wykorzystując regresję wieloraką, zbudowano model pozwalający na pośrednie określenie poziomu zawartości proliny w miodzie.

Słowa kluczowe: 
miód
autentyczność żywności
Issue: 
Pages: 
172
176
Download full text in pdf: 
References: 

Codex Standard for Honey (1981), European Regional Standard 12, Rev. 1, 1987, Rev. 2, 2001.

Janiszewska K., Aniołowska M., Howis M., Nowakowski P., Kompozycja wolnych aminokwasów jako marker źródła pochodzenia miodów, „Przemysł Chemiczny”, 2011, nr 90(5), s. 806–808.

PN-88/A-77626. Miód pszczeli (wraz ze zmianami – biuletyn PKNMiJ nr 1/90, poz.1, nr 10/91, poz.67, nr 12/93, poz. 71).

Szczęsna T., Problemy z jakością miodu na rynku krajowym, „Pasieka”, 2003, nr 3.

Wilczyńska A., Przybyłowski P., Evaluation of quality of honey, The XV Symposium of IGWT „Global Safety of Commodity and Environment Quality of Life”, Kyiv, Ukraine, 12–17.09.2006, Proceedings, vol. II, s. 743–747.

Citation pattern: Kursa K., Zawartość proliny jako wskaźnik autentyczności miodów, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 172-176, 2015

BibTeX     EndNote