Ocena wybranych wyróżników autentyczności soków i napojów typu multiwitamina

Evaluation of selected authenticity markers of multivitamin juice and drinks

Marta Czarnowska         Elżbieta Gujska         Joanna Stocka         Joanna Michalak         Monika Urbaniak         

Abstract: 

Juices and drinks consumption is high all over the world. With the rapid development of these products market, more and more challenges occur to maintain their authenticity. The aim of the study was to evaluate the authenticity of some multivitamin juices and drinks based on selected markers: the accuracy of labeling, extract content, acidity, pH, folic acid content. For most of the evaluated parameters tested juices and drinks were authentic. The only irregularities were found in the folic acid addition. However, both in Poland and in the world, falsification of these products happens quite often. Therefore frequent and thorough inspections that would eliminate the unfair market producers of fruit juices are needed.

Streszczenie: 

Konsumpcja soków i napojów jest wysoka na całym świecie. Ze względu na szybki rozwój rynku tych produktów pojawia się coraz więcej wyzwań związanych z utrzymaniem ich autentyczności. Celem badań była ocena autentyczności wybranych soków i napojów typu multiwitamina na podstawie wybranych wyróżników, tj.: prawidłowości oznakowania, zawartości ekstraktu ogólnego, kwasowości, zawartości kwasu foliowego. W odniesieniu do większości ocenianych wyróżników badane soki i napoje były autentyczne. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie dodatku kwasu foliowego. Wyniki badań świadczą o przypadkowym lub niekontrolowanym dodatku kwasu foliowego w procesie produkcyjnym soków. W związku z tym konieczne są częste i dokładne kontrole, które wyeliminują nieuczciwych producentów z rynku soków i napojów owocowych.

Słowa kluczowe: 
soki i napoje owocowe
zafałszowania soków
autentyczność soków
Issue: 
Pages: 
142
149
Download full text in pdf: 
References: 

Bezpiańska-Oglęcka A., Kwas foliowy - mikroskładnik o wielkim znaczeniu, Żywienie Człowieka i Metabolizm, 1997, vol. 24, nr 1, s. 96–100.

Bieżanowska-Kopeć R., Pisulewski P., Surma-Zadora M., Zawartość kwasu foliowego i folinowego w sokach, nektarach i napojach owocowych naturalnych i fortyfikowanych kwasem foliowym, Bromatologia. Chemia. Toksykologia, XLIII, 2010, nr 1, s. 20–26.

Czernicka M., Tuszyński T., Zafałszowania i autentyczność soków oraz napojów owocowych, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 2007, vol. 93, nr 444, s. 179–184.

Gujska E., Czarnowska M., Michalak J., Concentration of folic acid and natural folates in fruit, fruit-vegetable juices and nectars fortified with folic acid, Towaroznawcze Problemy Jakości, vol. 38, nr 1.

Karovičová J., Kohajdová Z., Kukurová K., Lehkoživová J., Evaluation of orange juices on the base of selected authenticity markers, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2007, nr 2, s. 155–165.

Kim Y.I., Will mandatory folic acid fortification prevent or promote cancer? The American Journal of Clinical Nutrition, 2004, No. 80, s. 235–242.

Michalak-Majewska M., Żukiewicz-Sobczak W., Kalbarczyk J., Ocena składu i właściwości soków owocowych preferowanych przez konsumentów, Bromatologia. Chemia. Toksykologia, XLII, 2009, nr 3, s. 836–841.

Panfil-Kuncewicz H., Mieczkowska M., Staniewski B., Staniewska K., Znakowanie żywności przyjazne konsumentom na przykładzie płynnych przetworów przemysłu owocowo-warzywnego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol. 10, nr 25, z. 4, s. 55–63.

Pawlak J., 20 lat rynku soków w Polsce, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, 2013, nr 4, s. 16–17.

Platta A., Małecka-Czapiewska M., Ocena cech jakościowych wybranych świeżych soków owocowych, [w:] Wybrane problemy oceny jakości żywności, red. J. Żuchowski, R. Zieliński, Politechnika Radomska, Radom 2010.

Płocharski W., Groele B., Markowski J., Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, cz. 4, Konsumpcja soków i nektarów i perspektywy jej rozwoju, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, 2013, nr 3, s. 13–19.

PN-90/A-75101/04: Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie kwasowości ogólnej.

PN-90/A-75101/02: Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego.

PN-EN 1132:1999: Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie pH.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Skrót informacji zbiorczej o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej soków i nektarów, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2012.

Śmiechowska M., Selected problems of authentication and traceability of organic food, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2007, No. 4, s. 80–88.

Targoński Z., Stój A., Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2005, vol. 45, nr 4, Supl., s. 30–40.

Citation pattern: Czarnowska M., Gujska NULL, Stocka NULL, Michalak NULL, Urbaniak NULL, Ocena wybranych wyróżników autentyczności soków i napojów typu multiwitamina, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 142-149, 2015

BibTeX     EndNote