Analiza spostrzeżeń podczas audytów w przedsiębiorstwach z branży spożywczej

Observation analysis during audits in food industry enterprises

Elwira Brodnicka         Maria Szpakowska         

Abstract: 

The largest remarks belonging to the category of observations in analyzed enterprises have been noticed. This mean that the detected observations do not influence significantly the compliance management system according with ISO 22000. However, these observations may be a threat in the future. The smallest group of observations belongs to category 1, which shows proper functioning of implemented system in the enterprises. It can be seen that the certification and recertification of ISO 22000 system in the enterprises belonging to the food chain allow for the risk elimination influencing the reduction of the product quality. Data confirming compliance with the implemented system ISO 22000 in 54 enterprises during the years 2005–2013 obtained by the certification body Det Norske Veritas Germanisher Lloyd – Business Assurance have been analyzed. The most common categories of non-compliance found during the audit in enterprises belonging to the food chain have been presented. Problems affecting food safety during the production process have been analyzed. The percentage of observations that are assigned to one of five categories of non-compliance has been calculated. The 1881 insights concerning the system ISO 22000 have been found. The 4% of notable activities have been shown. The observation has been recommended in 45% cases. Further improvement was suggested in 23% cases. The 27% of non- -compliance of the second category and 1% of the first category have been observed. The essential problems were related to the implementation of the Good Manufacturing Practice and Good Hygiene Practice systems.

Streszczenie: 

Analizowano dane z 54 przedsiębiorstw potwierdzających zgodność z wdrożonym systemem ISO 22000 w latach 2005–2013 przez jednostkę certyfikującą DNV GL–BA. Przedstawiono najczęściej spotykane kategorie niezgodności stwierdzane podczas audytów certyfikujących w przedsiębiorstwach należących do łańcucha żywnościowego. Przeanalizowano występujące problemy wpływające na bezpieczeństwo żywności podczas procesu produkcyjnego. Obliczono procentowy udział spostrzeżeń przypisanych do jednej z pięciu kategorii niezgodności. Stwierdzono 1881 spostrzeżeń dotyczących systemu ISO 22000. Wykazano 4% działań godnych uwagi. Zalecono wykonanie obserwacji w ilości 45% i przeanalizowanie możliwości doskonalenia (23%). Stwierdzono 27% niezgodności kategorii 2 oraz 1% kategorii 1. Zasadnicze problemy dotyczyły realizacji systemów GMP i GHP.

Słowa kluczowe: 
ISO 22000
niezgodności podczas audytów
Issue: 
Pages: 
106
111
Download full text in pdf: 
References: 

PN-EN ISO 22000:2006, Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

Raport dotyczący wyników audytów certyfikujących DNV GL-BA. Materiały wewnętrzne.

Senkus-Wysokińska A., Proces wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeń-stwem żywności według normy ISO 22000 w zakładzie przetwórstwa mięsnego, ZNUP-H w Siedlcach, „Administracja i Zarządzanie”, nr 87, Siedlce 2010.

Śmiechowska M., Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeń-stwa towarów, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013.

Tymoszuk E., Systemy zarządzania i ich certyfikacja w przedsiębiorstwach spożywczych, [w:] Uwarunkowania dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania i technologii, red. E. Skrzypek, Wydział Ekonomiczny UMCS, KZJiW, Lublin 2013.

Citation pattern: Brodnicka E., Szpakowska M., Analiza spostrzeżeń podczas audytów w przedsiębiorstwach z branży spożywczej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 106-111, 2015

BibTeX     EndNote