Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win

Diversification of some stages of production process and its impact on the quality of wines

Stanisław Popek         

Abstract: 

The aim of this study was to assess the effectiveness of selected methods of wine clarification and analysis of the parameters that determine the quality of the samples of wine produced on the basis of different variants of the process. Material consisted of a sample of red wine grape Cabernet Dorsa, unclarified, producer Anna Maria Vineyard. In the framework of this study, to clarify the wine used clarification of organic matter by means of using tannins and gelatine and with mineral substances (bentonit). The results showed that the method does not determine the wine clarification of its sensory quality, and can affect the levels of the total extract.

Streszczenie: 

Celem niniejszej pracy była próba oceny skuteczności wybranych metod klarowania wina oraz analiza parametrów determinujących jakość próbek wina wyprodukowanego z wykorzystaniem różnych wariantów tego procesu. Materiał badawczy stanowiły próbki wina czerwonego gronowego Cabernet Dorsa, nieklarowanego, producent Winnica Maria Anna w Wyżnem. W ramach niniejszej pracy do klarowania wina zastosowano klarowanie za pomocą substancji organicznych, przy użyciu żelatyny i taniny oraz za pomocą substancji mineralnych (bentonit). W wyniku badań stwierdzono, że zastosowana metoda klarowania wina nie determinuje jego jakości sensorycznej, natomiast może wpływać na poziom zawartości w nim ekstraktu ogólnego.

Słowa kluczowe: 
klarowanie
wino
Issue: 
Pages: 
82
88
Download full text in pdf: 
References: 

Armanda L., Falqué E., Repercussion of the clarification treatment agents before the alcoholic fermentation on volatile composition of white wines, European Food Research Technology, 2006, 225, s. 553–558.

Bonin S., Wzorek W., Wybrane zagadnienia z technologii winiarstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.

Bosak W., Produkcja wina w małym gospodarstwie, Polski Instytut Winorośli i Wina, Kraków 2008.

Hill T., Lewicki P., Statistics Methods and Applications, StatSoft, Tulsa 2006.

Myśliwiec R., Winorośl i wino, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2006.

Pijanowski E., Wasilewski Z., Zarys technologii winiarstwa, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1950.

PN–90/A-79120/04, Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek do badań. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego.

PN–90/A-79120/02, Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Ocena organoleptyczna.

PN–90/A-79120/08, Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie kwasowości lotnej.

PN–90/A-79120/07, Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie kwasowości ogółem.

PN–90/A-79120/05, Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie zawartości ekstraktu całkowitego i bezcukrowego.

Sarni-Manchado P.A., Deleris A., Avallone V., Cheynier V., Moutounet M., Analysis and characterization of wine condensed tannins precipitated by proteins used as fining agent in enology; American Journal of Enology and Viticulture, 1999, 50, s. 81–87.

The Oxford Companion to Wine, J. Robinson (ed.), Third Edition, Oxford University Press 2006.

Vogel W., Wino z winogron i innych owoców, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

Weiss K.C., Lange L.W., Bisson L.F., Small-scale fining trials: Effect of method of addition on efficiency of bentonite fining, American Journal of Enology and Viticulture, 2001, 52, s. 275–279.

Citation pattern: Popek S., Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 82-88, 2015

BibTeX     EndNote