Aspekty użytkowe stosowania wybranych niejonowych surfaktantów w płynnych środkach piorących

Usable aspects of nonionic surfactants application in liquid laundry detergents

Anita Bocho-Janiszewska         

Abstract: 

The purpose of the study is to analyze the impact of nonionic surfactants on selected properties of liquid laundry detergents. Composition of the liquids was designed. Liquid laundry detergents containing ethoxylated nonionic surfactants, in particular ethoxylated fatty alcohols, ethoxylated vegetable oils and ethoxylated block copolymers were tested. The effect of the compound type on viscosity, foaming properties, washing ability of the liquids was evaluated. On the basis of the tests performed it was concluded that the nonionic surfactants applied in liquid laundry detergents significantly affected the foaming properties. In particular, they lowered the foaming power and improved the washing ability, especially in the case of fatty and tannic soils.

Streszczenie: 

Celem pracy jest analiza wpływu niejonowego surfaktantu na wybrane właściwości użytkowe płynnych środków piorących. Skład badanych płynów do prania opracowano na podstawie autorskiej receptury. Badaniom poddano płyny do prania zawierające w swym składzie oksyetylenowane niejonowe związki powierzchniowo czynne, w szczególności oksyetylenowane alkohole tłuszczowe, oksyetylenowane oleje roślinne oraz oksyetylenowane kopolimery blokowe. Badano wpływ rodzaju związku na lepkość, właściwości pianotwórcze, zdolność wyprania oraz zdolność piorącą płynów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowane w płynach do prania niejonowe surfaktanty znacząco wpływały na właściwości pianotwórcze, w szczególności obniżały zdolność pianotwórczą oraz poprawiały zdolność piorącą płynów zwłaszcza w przypadku zabrudzeń tłuszczowych i garbnikowych.

Słowa kluczowe: 
środki piorące
płyny do prania
surfaktanty niejonowe
zdolność pianotwórcza
Issue: 
Pages: 
74
81
Download full text in pdf: 
References: 

Ciko J.D., Ward R.A., Cramer J.J., Liquid Laundry Detergent Comprising A Nonionic Surfactant And An Alkanolamine, Patent US 4202800 A.

Farn R.J., Chemistry and technology of surfactants, Blackwell Publishing, Oxford 2006.

Lin B., Lewis M., Bastigkeit T., Liquid Laundry Detergent Containing An Ethoxylated Anionic/Nonionic Surfactant Mixture And Fabric Conditioner, Patent US 7754671 B2.

Mezger T., The rheology handbook, Vincentz Network GmbH and Co., Hannover 2006.

Olszańska M., Ogonowski J., Ossowska K., Płyny do prania, „Chemik”, 2002, nr 8, s. 247–252.

PN-93/C-04810/01, Środki do prania i mycia. Oznaczanie zdolności piorącej środków do prania tkanin bawełnianych.

PN-74/C-04801, Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie własności pianotwórczych.

Yangxin Y., Jin Z., Bayly A.E., Development Of Surfactants And Builders In Detergent Formulations, Chinese Journal Of Chemical Engineering, 2008, 16(4), s. 517–527.

Zieliński R., Surfaktanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Citation pattern: Bocho-Janiszewska A., Aspekty użytkowe stosowania wybranych niejonowych surfaktantów w płynnych środkach piorących, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 74-81, 2015

BibTeX     EndNote