Rola koncepcji zarządzania jakością w kreowaniu jakości towarów w procesach logistycznych

An impact of the concept of quality management in quality of goods in processes logistics

Dominik Zimon         Łucja Gawron-Zimon         

Abstract: 

The implementation of quality management systems plays a key role in the improvement of logistics processes. They oblige the company to identify and document best practices in the processes of the movement, storage, packaging and distribution of goods, monitoring of orders and taking corrective action. The aim of the publication is to present the concept of quality management which are used in particular to promote the quality of goods in the supply and distribution processes.

Streszczenie: 

Wdrażanie systemów zarządzania jakością odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu procesów logistycznych. Obligują one bowiem przedsiębiorstwa do identyfikacji i udokumentowania najlepszych doświadczeń w procesach przemieszczania, przechowywania, pakowania i dystrybuowania towarów, monitorowania realizacji zamówień oraz podejmowania działań korygujących. Celem publikacji jest zaprezentowanie koncepcji zarządzania jakością, które szczególnie wspierają zapewnienie jakości towarów w procesach zaopatrzenia oraz dystrybucji.

Słowa kluczowe: 
jakość
towar
logistyka
Issue: 
Pages: 
69
73
Download full text in pdf: 
References: 

Eckert H., Sprzedaż i dystrybucja, BC.edu, Warszawa 2010.

Gajewska T., Ocena przydatności wdrożonych systemów i standardów zarządzania w przedsię-biorstwach świadczących usługi logistyczne w zakresie transportu chłodniczego, „Logistyka”, 2014, nr 3.

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007.

Kowalska K., Logistyka zaopatrzenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.

Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.

Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.

Oxley J., Przemieszczanie, magazynowanie, pakowanie i dostarczanie [w:] Podręcznik zarządzania jakością, red. D. Lock, PWN, Warszawa 2002.

Sęp J., Zarządzanie logistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

Wolniak R., Sułkowski M., Motywy wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością, „Problemy Jakości”, 2015, nr 9, Warszawa 2015.

Zimon D., Rola jakości w procesie zaopatrzenia, „Zarządzanie i Marketing”, 2009, nr 4, Rzeszów 2009.

Zimon D., Zarządzanie jakością w logistyce, CeDeWu, Warszawa 2013.

Zimon D., Dąbrowski B., Wpływ systemu zarządzania jakością na organizację i doskonalenie prac magazynowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, 2015, nr 4, Warszawa 2015.

Citation pattern: Zimon D., Gawron-Zimon Ł., Rola koncepcji zarządzania jakością w kreowaniu jakości towarów w procesach logistycznych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 88, pp. 69-73, 2015

BibTeX     EndNote