Aproksymacja przebiegu trasy kolejowej na przykładzie krzywoliniowego odcinka połączenia Somonino – Gdańsk Osowa

Railway route course approximation on example of curvilinear section between stations: Somonino – Gdańsk Osowa

Władysław Koc         Cezary Specht         Maciej Mindowicz         

Abstract: 

The article presents results of defining railway route course position using methods of polynomial approximation and cubic spline interpolation based on real time GPS measurements supported by active geodetic network ASG-EUPOS. Mathematical basis of the received solution are presented as well. Theoretical considerations were backed by an example of their application in order to illustrate railway route course present on 06.11.2010. Moreover, the article covers an issue of the output data’s spatial resolution and its effect on accuracy of linear models defined on its basis.

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano wyniki wyznaczenia współrzędnych przebiegu trasy kolejowej metodami aproksymacji wielomianowej i interpolacji krzywą kubiczną na podstawie pomiarów czasu rzeczywistego GPS, zrealizowanych z wykorzystaniem polskiej aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS. Rozważania teoretyczne poparte zostały praktycznym przykładem aplikacyjnym opartym na zrealizowanych pomiarach inwentaryzacyjnych zmodernizowanego odcinka toru kolejowego relacji Somonino – Gdańsk.

Słowa kluczowe: 
drogi szynowe
trasa kolejowa
ASG-EUPOS
aproksymacja wielomianowa
Issue: 
Pages: 
164
173
Download full text in pdf: 
References: 

Baran L.W., Oszczak S., Zieliński J.B., Wykorzystanie technik kosmicznych w geodezji i nawigacji w Polsce, Nauka, 2008, nr 4.

Cord-Hinrich J., SAPOS-Part of a Geosensors Network, Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Berlin 2008.

Gocał J., Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, t. XLVIII, z. 102, Kraków 2001.

Greaves M., Fane C., Cruddace P., Bingley R., Baker D., National Report of Great Britain, EUREF, 2003.

Hedling G., Jonsson B, Lilje Ch., Lilje M., SWEPOS – The Swedish Network of Permanent GPS Reference Station (Status February 2001), FIG Working Week 2001, Seoul 2001.

Koc W., Chrostowski P., Program komputerowy do projektowania zmiany kierunku trasy kolejowej, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, seria Materiały Konferencyjne, nr 3 (z. 99), Kraków 2012.

Koc W., Chrostowski P., Wizualizacja przebiegu trasy kolejowej na podstawie pomiarów satelitarnych, IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym”, INFRASZYN 2011, Zakopane 2011.

Koc W., Specht C., Wybrane problemy wyznaczania przebiegu trasy kolejowej z wykorzystaniem rozwiązań GPS, Instytut Logistyki i Magazynowania, Logistyka, 2010, nr 4, Poznań 2010.

Koc W., Specht C., Nowak A., Jurkowska A., Chrostowski P. i in., Określanie przebiegu trasy kolejowej na drodze pomiarów satelitarnych, II Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym”, INFRASZYN 2009, Zakopane 2009.

Mindowicz M., Porównanie metod aproksymacji prosto- i krzywoliniowego odcinka torów, praca inżynierska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2013.

Podoski J., Tramwaj szybki, projektowanie i eksploatacja, WKŁ, Warszawa 1983.

Specht C., System GPS, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2007.

Specht C. i in., Wykonanie testów infrastruktury i usług systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS, Projekt badawczy na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii „Wykonanie testów infrastruktury systemu ASG-EUPOS oraz wykonanie testów usług systemu ASG-EUPOS”, Konsorcjum naukowe: Politechnika Gdańska / Uniwersytet Warmińsko--Mazurski / Akademia Marynarki Wojennej, Gdańsk – Olsztyn – Gdynia 2008.

Specht C., Koc W., Nowak A., Szulwic J., Szmagliński J. i in., Dostępność fazowych rozwiązań GPS/Glonass podczas geodezyjnej inwentaryzacji dróg szynowych – na przykładzie linii tramwajowej Gdańska, Technika Transportu Szynowego, 2012, nr 9.

Citation pattern: Koc W., Specht C., Mindowicz M., Aproksymacja przebiegu trasy kolejowej na przykładzie krzywoliniowego odcinka połączenia Somonino – Gdańsk Osowa, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 164-173, 2014

BibTeX     EndNote