Doskonalenie procesów monitorowania i pomiarów przez jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności

Improvement of monitoring and measurement processes by food safety inspection bodies
Abstract: 

The most vital objective of any food safety inspection body should be gaining trust of all the parties interested in food safety, trust regarding objectivity, transparency and the credibility of procedures executed by the inspection body. The implementation of the management system based on the requirements of the ISO 9004:2009 standard makes the fulfillment of the objective more probable. Furthermore, in order to increase their abilities to meet the requirements of the interested parties, the inspection bodies can master the efficiency and effectiveness of the implemented systems using the prerogatives of the ISO 9004:2009 standard. The aim of the article presented below is the examination of the range in which the prerogatives of the ISO 9004:2009 standard might be used by the food safety inspection bodies for designing the processes of monitoring and measuring realized within the system in order to increase its’ efficiency and effectiveness. The article outlines the requirements of the ISO/IEC 17020:2012 as well as the prerogatives of 9004:2009 standard concerning monitoring and measuring as well as analyzes the possibilities of the usage of both standards in order to master the management systems that are being implemented in food inspection bodies.

Streszczenie: 

Nadrzędnym celem każdej jednostki inspekcyjnej nadzorującej bezpieczeństwo żywności powinno być uzyskanie zaufania wszystkich stron zainteresowanych bezpieczeństwem żywności do bezstronności i wiarygodności wyników czynności inspekcyjnych przeprowadzanych przez jednostkę. Realizacji tego celu sprzyja wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 17020:2012. Ponadto, w celu zwiększania swoich zdolności do spełniania wymagań stawianych przez różne strony zainteresowane, jednostki inspekcyjne mogą doskonalić skuteczność i efektywność wdrożonego systemu zarządzania, wykorzystując wytyczne normy ISO 9004:2009. Celem artykułu jest ocena, w jakim zakresie wytyczne normy ISO 9004:2009 mogą być wykorzystane przez jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności, posiadające system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 17020:2012, do projektowania procesów monitorowania i pomiarów realizowanych w systemie, w celu zwiększenia jego skuteczności i efektywności. W artykule przedstawiono wymagania normy ISO/IEC 17020:2012 oraz wytyczne normy ISO 9004:2009 dotyczące monitorowania i pomiarów, a także dokonano analizy możliwości wspólnego wykorzystania tych standardów do doskonalenia systemów zarządzania wdrożonych w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności.

Słowa kluczowe: 
monitorowanie i pomiary
jednostka inspekcyjna
bezpieczeństwo żywności
ISO 17020
Issue: 
Pages: 
283
294
Download full text in pdf: 
References: 

Cholewicka-Goździk K., Samoocena. Nieformalna zasada zarządzania jakością, Problemy Jakości, 2011, nr 6, s. 4–6.

Haffer R., Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kraków 2011.

Kleniewski A., Monitorowanie i pomiary a wartość dodana, Problemy Jakości, 2010, nr 10, s. 22–24.

Kocot-Barabasz O., Uczestnictwo i informowanie jako formy oddziaływania administracji publicznej na zadowolenie klientów, [w:] Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, T. Borys, P. Rogala (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 344–345.

Krawczyk L., Wytyczne normy ISO 9004:2009, Problemy Jakości, 2011, nr 5, s. 4–9.

PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością.

PN-ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.

Rogala P., Zarządzanie wg nowej normy ISO 9004. Ukierunkowanie na trwały sukces organizacji, Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 9–12.

Steinbeck H.H., Total Quality Management. Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy, Placet, Warszawa 1998.

Szczepańska K., Klient w teorii i praktyce zarządzania jakością, [w:] Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, T. Borys, P. Rogala (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 643–650.

Zimon D., ISO 9004:2009, czyli zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces a specyfika małych i średnich organizacji, Problemy Jakości, 2014, nr 1, s. 13–16.

Citation pattern: Szkiel A., Jendza D., Doskonalenie procesów monitorowania i pomiarów przez jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 86, pp. 283-294, 2014

BibTeX     EndNote