Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w doskonaleniu jakości usług świadczonych przez akredytowane laboratoria badawcze

The importance of human resources management for development of services quality provided by accredited test laboratories
Abstract: 

Providing human resources is one of the requirements for management systems in accredited laboratories. The aim of the article is analysis impact of the human resource management in accredited laboratories on quality improvement of services provided by these laboratories. Research methods such as analysis of the literature and standards concerning quality management in accredited laboratories and human resource management were applied. The article presents the analysis results of standard PN-EN ISO/IEC 17025:2005 in the field human resources in conjunction with aspects human resource management and their impact on the management system improvement, and consequently on the quality of services provided by accredited laboratories.

Streszczenie: 

Jednym z wymagań stawianych systemom zarządzania w akredytowanych laboratoriach jest zapewnienie zasobów ludzkich realizujących zadania w ramach systemu. Celem artykułu jest analiza wpływu zarządzania zasobami ludzkimi w akredytowanych laboratoriach na doskonalenie jakości usług świadczonych przez te laboratoria. Zastosowano takie metody badawcze, jak analiza norm i piśmiennictwa dotyczących zarządzania jakością w akredytowanych laboratoriach oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W artykule przedstawiono wyniki analizy wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 odnoszących się do zasobów ludzkich w powiązaniu z aspektami zarządzania zasobami ludzkimi i ich wpływu na doskonalenie systemu zarządzania, a w efekcie na jakość usług świadczonych przez akredytowane laboratoria.

Słowa kluczowe: 
akredytacja
zarządzanie jakością
Issue: 
Pages: 
276
282
Download full text in pdf: 
References: 

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.

Dziadkowiec J., Słaby U., Wpływ kierownictwa na motywację pracowników w systemie zarządzania jakością, [w:] Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji, t. I, red. T. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PTTŻ, Kraków 2010.

Maleszka A., Łagowski E., Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.

Michalski R., Mytych J., Przewodnik po akredytacji laboratoriów badawczych według normy PNEN ISO/IEC 17025, Elamed, Katowice 2011.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.

Rundo A., Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.

Szostek D., Czy warto angażować pracowników w zarządzanie firmą?, Problemy Jakości, 2010, nr 1, s. 21–25.

Ściborek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2012.

Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Tyrańska, Difin, Warszawa 2012.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006.

Citation pattern: Wierzowiecka J., Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w doskonaleniu jakości usług świadczonych przez akredytowane laboratoria badawcze, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 86, pp. 276-282, 2014

BibTeX     EndNote