Badania tribologiczne jako nowa metoda oceny jakości płynów do płukania tkanin

Tribological tests as a new method for quality assessment of fabric softeners
Abstract: 

This paper proposes a new method for evaluating the effectiveness of fabric softeners. The developed methodology is based on the tribological studies – assessment of the fabric – fabric friction coefficient using tribological tester. Standarized method of softening evaluating was used in order to validate a new method for evaluating the effectiveness of fabric softening. On the basis of the results it can be concluded the same trend of change (increase the softness of a fabric with increasing concentration of the cationic surfactant) in both quality control methodologies for fabric softeners. It can be assumed that the tribological tests may be used in future to assess the quality of this products group. The advantage of this method is a fully automatic measurement without human intervention and significantly shorter duration of the study compared to the commonly used standardized method. This could be a significant progress in the comprehensive assessment of fabric softeners.

Streszczenie: 

W artykule zaproponowano nową metodę oceny skuteczności działania płynów do płukania tkanin. Opracowana metodyka opiera się na badaniach tribologicznych – ocenie współczynnika tarcia pomiędzy tkaniną a tkaniną za pomocą testera tribologicznego. W celu weryfikacji tej metody wykonano badania efektu zmiękczenia tkanin metodą normową. Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić takie same tendencje zmian (wzrost miękkości tkanin wraz ze wzrostem stężenia kationowego surfaktantu) w obu metodykach kontroli jakości płynów do płukania tkanin. Można założyć, że badania tribologiczne mogą być w przyszłości wykorzystywane do oceny jakości tej grupy produktów. Atutem tej metody jest pełna automatyka pomiaru bez ingerencji człowieka oraz zdecydowanie krótszy czas wykonywania badania w stosunku do powszechnie stosowanej metody normowej. Może to stanowić istotny progres w kompleksowej ocenie płynów do płukania tkanin.

Słowa kluczowe: 
płyny do płukania tkanin
jakość
ocena jakości
Issue: 
Pages: 
269
275
Download full text in pdf: 
References: 

Dungalf G., Zmiękczanie tkanin w procesie prania, Pollena TŚPK, 1988, nr 1–12, s. 233–236.

Kin Fan Au, Cynthia N.Y. Chan, Yee Mei Ho, An assessment of softness property of knitted golf fabrics, Research Journal of Textile Apparel, 2000, no. 6(2), p. 37–49.

Levinson M., Rinse – Added Fabric Softener Technology at the Close of the Twentieth Century, Journal of Surfactants and Detergents, 1999, February, p. 223–235.

Lindahl M., Household Care in Western Europe, SOFW-Journal, 2006, no. 132, p. 100–102.

Liquid Detergents, ed. Kuo-Yann Lai, Marcel Dekker, New York 1997.

Militky J., Influence of Softeners on Hand of Heavy Cotton Fabrics, Cotton Utilization Conference: Textile Technology Symposium – Fabric, New Orleans, Louisiana 2007.

Mohammadi M.S., Colloidal stability of di-chain cationic and ethoxylated nonionic surfactant mixtures used in commercial fabric softeners, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2006, no. 288, p. 96–102.

PN-86/ C-04833/02. Środki do płukania tkanin. Metody badań. Oznaczenie właściwości zmiękczających.

Wahle B., Falkovski J., Softeners in textile processing. Part 1: An overview, Rev. Prog. Color, 2002, no. 32, p. 118–124.

Wasilewski T., Bogdańska A., Optimization of composition of fabric softeners, Current Trends in Commodity Science, Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, p. 656–661.

Wasilewski T., Ogorzałek M., Influence of isopropanol on quality of fabric softeners, Polish Journal of Commodity Science, 2009, no. 2(19), p. 89–98.

Zieliński R., Surfaktanty. Budowa, właściwości, zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Citation pattern: Wasilewski T., Żuchowski J., Ogorzałek M., Klimaszewska E., Badania tribologiczne jako nowa metoda oceny jakości płynów do płukania tkanin, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 86, pp. 269-275, 2014

BibTeX     EndNote