Wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilania na terenie farmy wiatrowej. Część I. Analiza wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej

Some aspects of optimization of the location of the main power substation within the wind farm area. Part I. Selected aspect analysis of preparation and implementation of the exemplary wind farm
Abstract: 

In the article divided into two parts are discussed some aspects of optimization of the location of the main power substation (MPS) within the wind farm area. The first part presents the selected aspects analysis of preparation and implementation of the exemplary wind farm. In the second part, the analysis of the localization the customer power substation (MPS) for the considered wind farm is done. In this paper, based on the trends in the development of wind energy in Poland, drew attention to the legal aspects of the construction of a wind power plant. Next the process of preparation of an investment in a new wind farm in Poland is discussed, and study of an exemplary implementation of a wind farm, taking into account the technical conditions of investment and general criteria for the choice of a location the MPS is presented.

Streszczenie: 

W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilana GPZ (odbioru energii) na terenie farmy wiatrowej. W pierwszej części przedstawiono analizę wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej, w drugiej przeprowadzono analizę lokalizacji abonenckiej stacji GPZ dla rozważanej farmy wiatrowej. Na kanwie trendów rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w niniejszej pracy zwrócono uwagę na aspekty prawne budowy elektrowni wiatrowej. Następnie omówiono proces przygotowania inwestycji budowy farmy wiatrowej w Polsce oraz przedstawiono studium przykładowej realizacji farmy wiatrowej z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych inwestycji i ogólnych kryteriów wyboru lokalizacji głównego punktu odbioru energii.

Issue: 
Pages: 
109
120
Download full text in pdf: 
References: 

Dołęga W., Stacje elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.

Gdesz M., Elektrownie wiatrowe a publiczne prawo nieruchomości, opracowanie przygotowane na zlecenie Ministra Infrastruktury, Warszawa 2009.

Kanicki A., Kozłowski J., Stacje elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2004.

Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2006.

Stryjecki M., Michniczuk K., Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, materiały z konferencji PSEW, Żarów 2010.

Sulmicka M., Priorytety i cele rozwojowe UE do 2020 roku w kontekście aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, ekspertyza SGH, Warszawa 2010.

TPA Horwath, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka, Energetyka wiatrowa w Polsce, raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.

http://www.elgreen.pl/strefy_wiatru.php

http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl

http://www.ure.gov.pl

http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=11951

Citation pattern: Domozych M., Kostyszyn R., Mindykowski J., Nowak T., Wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilania na terenie farmy wiatrowej. Część I. Analiza wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 85, pp. 109-120, 2014

BibTeX     EndNote