Ocena preferencji konsumenckich w zakresie wyboru sorbetów owocowych

Evaluation of Fruit Sorbets Consumer Preferences
Abstract: 

Surveys were conducted on consumer preferences in relation to fruit sorbets. 120 people were subject to the survey and the questionnaire was carried out online. Based on the conducted tests, it was found that sorbet is relatively rarely consumed by the respondents, and strawberry sorbet could be their favourite taste. Among the examined brands, the Grycan brand was the most popular.

Streszczenie: 

Przeprowadzono badania ankietowe na temat preferencji konsumenckich w stosunku do sorbetów owocowych. Badaniom poddano 120 osób, ankietę przeprowadzono w sposób internetowy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż sorbety są stosunkowo rzadko spożywane przez badanych respondentów, a w przypadku ich konsumpcji ulubionym smakiem jest sorbet truskawkowy. Spośród badanych marek najpopularniejsza była marka Grycan.

Keywords: 
ice cream, sorbets, consumer preferences, surveys
Słowa kluczowe: 
lody, sorbet, preferencje konsumenckie, badania ankietowe
Issue: 
Pages: 
91
99
Accepted: 
11.05.2018
Published: 
30.06.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Michalczyk, M., Kuczewski, D., 2012, Zmiany zawartości składników o charakterze prozdrowotnym w przechowywanych sorbetach z owoców jagodowych, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, nr 4(83), s. 66–74.

Palka, A., 2015, Zmiany w preferencjach konsumentów na rynku lodów, Handel Wewnętrzny, 2(355), Warszawa, s. 308–31.

Palka, A., 2017, Making Purchase Decisions on Ice Cream Market, Marketing i Zarządzanie, nr 2(48), s. 53–62.

Rudnicki, L., 2004, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Szymańska, A.I., 2012, Promocja i jej oddziaływanie na preferencje i zachowania konsumentów – ujęcie modelowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, nr 8, Kraków, s. 87–105.

Topolska, K., Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Chechelska, D., Cieślik, I., Cieślik, E., 2016, Consumer Preferences towards Sorbets: A Questionnaire Study, International Science Index, Nutrition and Food Engineering, vol. 10, no. 7, waset.org/abstracts/46814 [dostęp: 18.12.2017].

Topolska, K., Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Cieślik, E., 2017, Fructan Stability in Strawberry Sorbets in Dependence on Their Source and the Period of Storage, European Food Research and Technology, no. 243, s. 701–709.

https://www.ukessays.com/essays/marketing/innocent-ice-sorbets-market-analysis-marketing-essay­.
­php
March 2015 [dostęp: 18.12.2017].

Citation pattern: Palka A., Karczmarczyk P., Ocena preferencji konsumenckich w zakresie wyboru sorbetów owocowych , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 104, pp. 91-99, 2018

BibTeX     EndNote