Poziom zainteresowania problematyką żywieniową wybranej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10–16 lat

The Level of Interest Regarding Nutrition Issues Among the Selected Group of Children and Teenagers Aged 10–16 Years
Abstract: 

The main aim of the study was to assess the level of interest regarding nutrition issues among the selected group of children and adolescents aged 10–16 years. The study was conducted in a group of 260 children, including 130 elementary school pupils (66 girls and 64 boys) and 130 junior high school students (68 girls and 62 boys) aged from 10 to 16 years. Each respondent had to determine his/her attitude to the statements made in the study according to the 5-point Likert scale with boundary marks "definitely not" (1) to "definitely yes" (5). The final conclusion based on the conducted studies was that the level of interest regarding nutrition issues among the selected group of children was indifferent.

Streszczenie: 

Celem badania była ocena poziomu zainteresowania problematyką żywie­niową wybranej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10–16 lat. Badanie przeprowadzono w grupie 260 dzieci, w tym 130 uczniów szkoły podstawowej (66 dziewcząt i 64 chłopców) oraz 130 uczniów gimnazjum (68 dziewcząt i 62 chłopców) w wieku od 10 do 16 lat. Każdy z respondentów miał za zadanie określić swój stosunek do postawionych w badaniu stwierdzeń według 5-stopniowej skali Likerta z oznaczeniami brzegowymi „zdecydowanie nie” (1) do „zdecydowanie tak” (5). Wykazano, że poziom zainteresowania problematyką żywie­niową wybranej grupy uczniów był obojętny.

Keywords: 
nutrition issues, nutrition education, children, adolescents
Słowa kluczowe: 
problematyka żywieniowa, edukacja żywieniowa, dzieci, młodzież
Issue: 
Pages: 
83
90
Accepted: 
11.05.2018
Published: 
30.06.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Blossner, M., de Onis, M., 2005, Malnutrition: Quantifying the Health Impact at National and Local Levels, WHO reports, Nutrition for Health and Development Protection for the Human Environment, Environmental Burden of Disease Series, No. 12, Geneva.

Cooke, L., 2004, The Development and Modification of Children’s Eating Habits, British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, no. 29, s. 31–35.

Czarniecka, E., Namysław, I., 2008, Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 6(61), s. 129–143.

Czarnocińska, J., Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Kowalkowska, J., Wądołowska, L., 2013, Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania żywieniowe dziewcząt
i młodych kobiet w Polsce
, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Falkowska, A., Ostrowska, L., Stefańska, E., 2011, Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 10–12 lat o zróżnicowanym stopniu odżywienia, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, nr 7(4), s. 222–228.

Gibney, M.J., Margetts, B.M., Kearney, J.M., Arab, L., 2004, Public Heath Nutrition, Blackwell Science, Oxford.

Jeżewska-Zychowicz, M., 2002, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na sposób żywienia uczennic szkół gastronomicznych, Żywienie Człowieka i Metabolizm, nr 29, s. 143–149.

Kryska, S., Grajek, M., Sobczyk, K., 2015, Czynniki rodzinne wpływające na kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci, Pielęgniarstwo Polskie, 2(56), s. 212-215.

Lemanowicz, M., 2015, Rola reklamy telewizyjnej w kształtowaniu postaw żywieniowych dzieci
w wieku szkolnym
, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, t. 17, z. 6, s. 146–150.

Mazur, A., 2011, Czy otyłość to częsty problem u dzieci?  w: Małecka-Tendera, E., Socha, P. (red.), Otyłość u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 13–18.

Pilch, W., Janiszewska, R., Makuch, R., Mucha, D., Pałka, T., 2011, Racjonalne odżywianie i jego wpływ na zdrowie, Hygeia Public Health, nr 46(2), s. 244–248.

Posłuszna, M., 2010, Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole – program prozdrowotny, Problemy Pielęgniarstwa, nr 18(2), s. 226–231.

Ritchey, P.N., Frank, R.A., Hursti, U.K., Tuorila, H., 2003, Validation and Cross-national Comparison of the Food Neophobia Scale (FNS) Using Confirmatory Factor Analysis, Appetite, no. 40,
s. 163–173.

Sikorska-Wiśniewska, G., 2007, Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 6(55), s. 71–80.

Socha, D., 2012, Nawyki żywieniowe kształtowane przez sklepiki szkolne jako wyraz działań polityki zdrowotnej wobec dzieci, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 10, s. 227–239.

Szreder, M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wajszczyk, B., Charzewska, J., Chabros, E., Rogalska-Niedźwiedź, M., Chwojnowska, Z., Fabiszewska, J., 2008, Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 89(1), s. 85–89.

Waluś, A., Wądołowska, L., Cichon, R., 2005, Wybrane zwyczaje żywieniowe i struktura spożycia produktów przez młodzież z rejonu suwalskiego i Olsztyna, Bromatologia i Chemia Toksyko­logiczna, vol. XXXVII, s. 585–589.

Wądołowska, L., 2010, Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Wądołowska, L., Cichon, R., 1996, Wpływ czynników środowiskowych na zachowania żywieniowe młodzieży akademickiej, Żywienie Człowieka i Metabolizm, nr 1.

Yehuda, S., Rabinovitz, S., Mostosky, D.I., 2006, Nutritional Deficiencies in Learning and Cognition, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrient, no. 43, s. 22–25.

Zimna-Walendziak, E., Kolmaga, A., Tafalska, E, 2009, Styl życia – aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość,
nr 4(65), s. 195–203.

Citation pattern: Platta A., Pukszta T., Poziom zainteresowania problematyką żywieniową wybranej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10–16 lat, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 104, pp. 83-90, 2018

BibTeX     EndNote