Wpływ jednoczesnego występowania różnych zaburzeń jakości napięcia na temperaturę uzwojeń silnika indukcyjnego

The Influence of Various Voltage Quality Disturbances on Windings Temperature of Induction Motor
Abstract: 

One of the most frequently appearing power quality disturbances are voltage deviation and waveform voltage distortions that are usually connected with higher harmonics. However, on some powers systems interharmonic and subharmonic voltage components are present, too. They cause additional power losses and an increase in thermal loads of induction machines. This paper deals with an effect of voltage and frequency deviation and subharmonic on heating of low power induction cage machine.

Streszczenie: 

Jednym z najczęściej występujących zaburzeń jakości napięcia są odchy­lenia wartości skutecznej oraz odkształcenia jego przebiegu, które zazwyczaj wiążą się
z obecnością wyższych harmonicznych. W niektórych systemach elektroenergetycznych, oprócz wyższych harmonicznych, występują również składowe subharmoniczne i interharmo­niczne. Ponadto w systemach morskich mogą wystąpić odchylenia częstotliwości. Obecność wyżej wymienionych zaburzeń powoduje dodatkowe straty mocy oraz wzrost obciążeń cieplnych silników indukcyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu długo­trwałych odchyleń wartości skutecznej i częstotliwości oraz składowych subharmonicznych na nagrzewanie silnika indukcyjnego małej mocy.

Keywords: 
voltage quality, induction motor, subharmonics
Słowa kluczowe: 
jakość napięcia, silnik indukcyjny, subharmoniczne
Issue: 
Pages: 
151
158
Accepted: 
06.12.2017
Published: 
31.03.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

ABS, 2014, Rules for bulding and classing steel vessels, Part 4, Vessel system and machinery, American Bureau of Shipping.

de Abreu, J.P.G., Emanuel, A.E., 2002, Induction motor thermal aging caused by voltage distortion and imbalance: loss of useful life and its estimated cost, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 38, no. 1, s. 12–20.

Det Norske Veritas, 2001, Rules for ships/high speed, light craft and naval surface craft.

Fuchs, E.F., Roesler, D.J., Kovacs, K.P., 1986, Aging of electrical appliances due to harmonics
of the power system’s voltage
, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. TPWRD-1, no. 3,
s. 301–307.

Fuchs, E.F., Roesler, D.J., Masoum, M.A.S., 2004, Are harmonics recommendations according to IEEE and IEC too restrictive? IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 19, no. 4, s. 1775–1786.

Gnaciński, P., 2008, Windings temperature and loss of life of an induction machine under voltage unbalance combined with over or undervoltages, IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 23, no 2, s. 363–371.

Gnaciński, P., 2009, Wybrane zagadnienia wpływu jakości energii elektrycznej na obciążenia cieplne silni­ków indukcyjnych klatkowych małej mocy, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Gnaciński, P., 2014, Thermal loss of life and load-carrying capacity of marine induction motors, Energy Conversion and Management, vol. 78, s. 574–583.

Gnaciński, P., Pepliński, M., 2014, Induction cage machine supplied with voltage containing subharmonics and interharmonics, IET Electric Power Applications, vol. 8, no. 8, s. 287–295.

IEEE, 1987, Std. 86, IEEE Recommended Practice: Definitions of Basic per-unit quantities for AC rotating machines.

Latek, W., 1979, Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle, WNT, Warszawa.

Lloyd’s Register of Shipping, 2017, Rules and regulations updates, http:www.Ir.org/Publications /Home.htm.

Pepliński, M., 2014, Wpływ subharmonicznych i interharmonicznych napięcia na prądy i temperaturę uzwojeń silników indukcyjnych małych mocy, rozprawa doktorska, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.

PN-EN 61000-2-4:2003, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 2-4, Środowisko – Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych.

Tennakoon, S., Perera, S., Robinson, D., 2008, Flicker attenuation, Part I: Response of three-phase induction motors to regular voltage fluctuations, IEEE Transactions on Power Delivery,
vol. 23, no. 2, s. 1207–1214.

Citation pattern: Pepliński M., Wpływ jednoczesnego występowania różnych zaburzeń jakości napięcia na temperaturę uzwojeń silnika indukcyjnego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 103, pp. 151-158, 2018

BibTeX     EndNote