Wybrane aspekty adaptacyjnego systemu wyznaczania tras ewakuacyjnych w budynkach

Selected Aspects of the Adaptive Escape Route Designation System for Buildings

Cezary Specht         Marta Mierzejek         

Abstract: 

The publication analyzes the legal and technical aspects of the designation of escape routes in buildings. It was noted that evacuation routes are fixed in them and do not take into account the variable in time (time of the day, day of the week, etc.) of the number of people staying in various parts of buildings, essentially related to their utility functions. Therefore, the authors proposed the concept of an adaptive escape route designation system in buildings that would in real time take into account the current location of people in them.

Streszczenie: 

W artykule dokonano analizy aspektów prawnych i technicznych związanych z wyznaczaniem tras ewakuacyjnych w budynkach. Zwrócono uwagę, że trasy ewakuacyjne wyznaczane są w nich na stałe i nie uwzględniają zmiennej w czasie (pora doby, dzień tygodnia itp.) liczby osób przebywających w różnych częściach budynków, związanej
zasadniczo z ich funkcjami użytkowymi. W związku z powyższym zaproponowano koncepcję adaptacyjnego systemu wyznaczania tras ewakuacyjnych w budynkach, który
w czasie rzeczywistym uwzględniałby aktualne rozmieszczenie w nich osób.

Keywords: 
evacuation routes, adaptive system, optimization
Słowa kluczowe: 
trasy ewakuacyjne, system adaptacyjny, optymalizacja
Issue: 
Pages: 
96
110
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Benthorn, L., Frantzich, H., 1999, Fire Alarm in a Public Building: How do People Evaluate Information and Choose Evacuation Exit? Fire and Materials, Fire Mater, vol. 23, Lound, s. 311–315.

Buchanan, A.H, Abu, A.K., 2017, Structural Design for Fire Safety, Wiley.

Cepolina, E., 2005, A Methodology for Defining Building Evacuation Routes, Civil Engineering and Environmental Systems, vol. 22, s. 29–47.

Chao, E.L., Henshaw, J.L., 2001, How to Plan for Workplace Emergencies and Evacuations, U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration, Washington DC.

Cłapa, I., Porowski, R., Dziubiński, M., 2011, Wybrane modele obliczeniowe czasów ewakuacji, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2011, nr 4, Józefów.

DPEiR, 2010, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

DR, 1989, Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Ju, T., Warren, J., Carson, J., Eichele, G., Thaller, C., Chiu, W., Bello, M., Kakadiaris, I., 2005, Building 3D Surface Networks from 2D Curve Networks with Application to Anatomical Modeling, Springer-Verlag.

KOB, 2005, Książka obiektu budowlanego założona w 2005.

Kosiński, R., Grabowski, A., 2013, Matematyczne modelowanie i badania symulacyjne zachowania się ludzi podczas ewakuacji z budynków, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, nr 1, s. 20–25.

Kuligowski, E., Peacock, R., 2005, A Review of Building Evacuation Models, Technical Note 1471, U.S., Government Printing Office, Washington.

Lam, D.M., 2000, Medical Evacuation, History and Development – the Future in the Multinational Environment, NATO Research and Technology Organisation in Kiev, Ukraine.

Le Bon, G., 1899, Psychologia tłumu, Księgarnia H. Altenberga, Lwów – Warszawa.

Lim, G.J., Zangeneh, S., Baharnemati, M.R., Assavapokee, T., 2012, A Capacitated Network Flow Optimization Approach for Short Notice Evacuation Planning, European Journal of Operational Research, vol. 223, no. 1, s. 234–245.

Oszczak, B., Tanajewski, D., Harmaciński, A., Klimczuk, M., 2011, Modelowanie trójwymiarowe budynków lotniska Dajtki-Olsztyn w aplikacjach AutoCAD Civil 3D i Google SketchUp, Roczniki Geomatyki, t. IX, nr 4(48), s. 129–137.

PN-EN ISO 7010:2012, Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – definicje.

Proulx, G., Sime, J.D., 1991, To Prevent 'Panic' in an Underground Emergency: Why not Tell People the Truth? Fire Safety Science-Proceedings of the Third International Symposium, Elsevier Applied Science, London.

Pyuakurel, U., Ghamala, T.N., 2015, Models and Algorithms on Contraflow Evacuation Planning Network Problems, International Journal of Operational Research, June.

Rodriguez, H., Quarantelli, E.L., Dynes, R., 2007, Handbook of Disaster Research, Springer-Verlag, New York.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75, poz. 690), tj. z 17 lipca 2015 r. (DzU 2015, poz. 1422).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DzU 2013, poz. 96).

Specht, C., Deniziuk, M., Kamiński, M., 2014, Wykorzystanie oprogramowania SketchUp jako narzędzia do tworzenia modeli 3D obiektów na potrzeby symulatorów mostka nawigacyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 29, s. 46–54.

Specht, C., Dąbrowski, P., Dumalski, A., Hejbudzka, K., 2016, Modeling 3D Objects for Navigation Purposes Using Laser Scanning, Transnav the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 10, no 2 , s. 301–306.

Stringfield, W.H., 2000, Emergency Planning and Management: Ensuring Your Company's Survival in the Event of a Disaster, Md.: Government Institutes, Rockville.

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU, 1991, nr 81, poz. 351).

Wisner, B., Gaillard, J.C, Kelman, I., 2012, Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction, Routledge.

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

Zlatanova, S., Pu, S., Oosterom, P., 2005, Geo-information for Disaster Management – Evacuation Route Calculation of Inner Buildings, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg, s. 1143–1161.

Zhou, X., George, B., Kim, S., Wolff, J.M.R., Lu, Q., Shekhar, S., 2010, Evacuation Planning: A Spatial Network Database Approach, Bulletin of the IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering, s. 1–6.

Citation pattern: Specht C., Mierzejek M., Wybrane aspekty adaptacyjnego systemu wyznaczania tras ewakuacyjnych w budynkach, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 102, pp. 96-110, 2017

BibTeX     EndNote