Wyznaczanie optymalnej prędkości statku oraz planowanie bezpiecznej trajektorii jego ruchu po okręgu na wąskich i ostrych zakolach toru wodnego z wykorzystaniem metody ROT

Determining the Ship's Optimal Speed and Safe Track Selection on the Circle on the Narrow and Sharp Bend Fairways by Means of the Rate of Turn ROT Techniques
Abstract: 

The purpose and scope of this paper is to describe selected problems relating to the proper selection of vessel speed and planning the safe trajectory of its circular arc motion in a restricted area (e.g. on sharp and narrow curves of a fairway) taking into account the practical method of maintaining the steady return radius of the ship Rc by proper adjustment of ROT (Rate of Turn) angular velocity values relative to Vs longitudinal speed values.

Streszczenie: 

Celem artykułu jest opracowanie wybranych problemów związanych z właściwym doborem prędkości statku oraz planowaniem bezpiecznej trajektorii jego ruchu po łuku okręgu w akwenie ograniczonym (np. na ostrych i wąskich zakolach toru wodnego) z uwzględnieniem metody praktycznej, polegającej na utrzymywaniu stałego promienia zwrotu Rc poprzez odpowiednie dostosowywanie wartości prędkości kątowej statku ROT względem wartości jego wypadkowej prędkości wzdłużnych Vs.

Keywords: 
rate of turn (ROT), ship’s velocity, course through the water (CTW), course over ground (COG), speed through the water (STW), speed over ground (SOG), ship’s trajectory
Słowa kluczowe: 
prędkość kątowa, szybkość statku, kierunek ruchu po wodzie, kierunek ruchu nad dnem, prędkość po wodzie, prędkość nad dnem, trajektoria ruchu statku
Issue: 
Pages: 
70
79
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Nowicki, A., 1999, Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi, Trademar, Gdynia.

Rutkowski, G., 2016, Determining Ship’s Safe Speed and Best Possible Speed for Sea Voyage Legs, TransNav the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 10, no. 3.

Teekay, 2017, dokumentacja wewnętrzna korporacji, luty.

Citation pattern: Rutkowski G., Wyznaczanie optymalnej prędkości statku oraz planowanie bezpiecznej trajektorii jego ruchu po okręgu na wąskich i ostrych zakolach toru wodnego z wykorzystaniem metody ROT, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 102, pp. 70-79, 2017

BibTeX     EndNote