Wstępna ocena jakości ziołomiodów aroniowych i pożytków wykorzystanych do ich produkcji

Preliminary Assesment of the Quality of Herbhoneys and Chokeberry Syrups Used for their Production

Natalia Żak         Aleksandra Wilczyńska         

Abstract: 

This study presents results of research on the quality of chokeberry herbhoneys and syrups used to produce them. The study included evaluation of the content of water, sugars, free acids and electrical conductivity. In addition, the antiradical activity against free radicals DPPH and total phenolic content were evaluated. Also color parameters L *, a *, b * were determined in the CIE system. Study results revealed that herbhoneys have met all quality requirements specified for the honey in the Regulation of the Minister of Agriculture. The processing of chokeberry syrup by bees to honey results in changes in: water content, sugars, and total polyphenol content. Herbhoney has a much higher ability of scavenge DPPH radicals, than chokeberry syrup.

Streszczenie: 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących jakości ziołomiodów aroniowych oraz pożytków wykorzystanych do ich produkcji. Badania obejmowały oznaczenie zawartości: wody, cukrów, wolnych kwasów oraz przewodności elektrycznej właściwej. Dodatkowo oznaczono aktywność przeciwutleniającą jako siłę zmiatania wolnych rodników DPPH oraz ogólną zawartość związków fenolowych. W badanych próbkach oznaczono również parametry barwy L*, a*, b* w systemie CIE. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że ziołomiody aroniowe spełniają wymagania jakościowe określone dla miodów pszczelich w rozporządzeniu MRiRW. Przetwarzanie pożytku aroniowego przez pszczoły na ziołomiody ma istotny wpływ na: zawartość wody, cukrów oraz ogólną zawartość polifenoli. Ziołomiody aroniowe charakteryzują się znacznie wyższą średnią zdolnością zmiatania wolnych rodników DPPH niż pożytki aroniowe, z których powstają.

Keywords: 
herbhoneys, physicochemical properties, antioxidant activity
Słowa kluczowe: 
ziołomiody, fizykochemiczne właściwości, aktywność antyoksydacyjna
Issue: 
Pages: 
73
80
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Czaplicki, J., 2003, Garść informacji o ziołomiodach, https://pasieka24.pl/index.php/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/103-pa....

Isidorov, V.A., Bagan, R., Bakier, S., Swiecicka, I., 2015, Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Polish Herbhoneys, Food Chemistry, 171, pp. 84–88.

Juszczak, L., Socha, R., Rożnowski, J., Fortuna, T., Nalepka, K., 2009, Physicochemical Properties and Quality Parameters of Herbhoneys, Food Chemistry, 113, 2, pp. 538–542.

Noskowicz-Bieroniowa, H., 2009, Co może miód? Emilia, Kraków.

PN-A-77626:1988 Miód pszczeli.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (DzU 2015, poz. 850).

Wilczyńska, A., 2012, Analiza rynku ziołomiodów – uwarunkowania produkcji i sprzedaży, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 72, pp. 37–45.

Citation pattern: Żak N., Wilczyńska A., Wstępna ocena jakości ziołomiodów aroniowych i pożytków wykorzystanych do ich produkcji, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 101, pp. 73-80, 2017

BibTeX     EndNote