Nowatorska metoda badania strat ciśnieniowych w pompie wyporowej

Innovative method of testing pressure loss the displacement pump

Grzegorz Skorek         

Abstract: 

This article presents a novel method to study pressure losses in the pump with variable displacement. Determination of pressure loss in ducts and distributor pumps can be done in two ways. With the first method, the flow resistance must be measured in the pump plungers with a dismounted. Then the pump through the inside of the oil is pumped from the variable intensity almost zero to a maximum value. The test pump is performed at a constant speed. In the case where removal is impossible or plungers, the dismantling, the drive shaft of the pump sets is not rotor rotation, such a position can not be applied. The new test method loss of pressure in the pump displacement is based on the phenomenon of cavitation, which is formed in the working chamber of the pump while it is connected to the inlet line. This article also includes diagrams positions, the range of measurements obtained graphs and conducted their rigorous analysis. Proposed a method for measuring the loss of fixed speed pumps, and also mentioned the measurement of pressure losses in the hydraulic motors. The paper refers to the behavior model of the energy of positive displacement pumps proposed by Z. Paszota.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia nowatorską metodę badania strat ciśnieniowych w pompie o zmiennej wydajności. Określenia strat ciśnienia w kanałach i rozdzielaczu pompy można dokonać na dwa sposoby. Przy pierwszym sposobie opory przepływu muszą być mierzone w pompie z wymontowanymi nurnikami. Wtedy to przez kanały pompy tłoczona jest ciecz o natężeniu zmiennym od wartości bliskiej zeru do wartości maksymalnej. Badanie pompy wykonywane jest przy stałej prędkości obrotowej. W przypadku, kiedy demontaż nurników jest niemożliwy lub po ich demontażu, napęd wałka pompy nie wprawia wirnika w ruch obrotowy, stanowisko takie nie może być zastosowane. Nowa metoda badania strat ciśnieniowych w pompie wyporowej opiera się na zjawisku kawitacji, która powstaje w komorze roboczej pompy w trakcie jej połączenia z przewodem dopływowym. W artykule zaprezentowano również schematy stanowisk, zakres pomiarów, otrzymane wykresy oraz przeprowadzono ich wnikliwą analizę. Zaproponowano też sposób pomiaru strat w pompach o stałej wydajności, a także wspomniano o pomiarze strat ciśnieniowych w silnikach hydraulicznych. W pracy nawiązano do modelu zachowania energetycznego pomp wyporowych zaproponowanego przez Z. Paszotę.

Słowa kluczowe: 
straty ciśnieniowe
przyrost ciśnienia
wydajność
sprawność ciśnieniowa
Issue: 
Pages: 
222
231
Download full text in pdf: 
References: 

Paszota Z., Opis pompy wyporowej jako element modelu sprawności energetycznej napędu hydrostatycznego, materiały II Seminarium „Napędy i sterowania’96”, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 27–29.02.1996, s. 214–224.

Paszota Z., Uściślenia teoretyczne związane z wyznaczaniem strat i sprawności dla przekładni hydrostatycznych, [w:] Kierunki rozwoju napędów hydraulicznych i konstrukcji maszyn roboczych, red. A. Garbacik, Fluid Power Net Publications, Kraków 1999, s. 205–248.

Skorek G., Badania laboratoryjne strat ciśnieniowych w pompie A7V58DR FIRMY REXROTH, VII Seminarium Naukowe Środowiskowego Studium Doktoranckiego „Współczesne technologie i konwersja energii”, Gdańsk, 15–17.09.2004, s. 223–228.

Skorek G., Badania laboratoryjne strat ciśnieniowych w pompie wyporowej, „Hydraulika i Pneumatyka”, 2005, nr 2, Wrocław 2005, s. 16–19.

Skorek G., Charakterystyki energetyczne układu hydraulicznego o sterowaniu proporcjonalnym siłownika zasilanego pompą o stałej wydajności w systemie stałego i zmiennego ciśnienia, praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.

Citation pattern: Skorek G., Nowatorska metoda badania strat ciśnieniowych w pompie wyporowej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 222-231, 2014

BibTeX     EndNote