Problemy eksploatacyjne wysokociśnieniowych pomp płuczkowych stosowanych na statkach wiertniczych

Operating problems of high pressure mud pumps on ultra deep water drill ships

Tomasz Piasecki         Artur Bejger         Sławomir Lijewski         

Abstract: 

The article presents selected operational problems associated with the work of the high-pressure mud pumps which are one of the most important elements of the system used on Ultra Deep Water drilling rig. They are also among the most emergency equipment directly related to the drilling process. The most distressed part of the pump is the so-called \Fluid End\', which includes valves, valve seats, pistons, bushings and seals. Service life of these parts is dictated by the various types of external factors, but also \'high\' operating parameters such as pumping pressure and efficiency. Considered pumps are used to pump drilling fluid, which usually contain aggressive chemicals. Exact knowledge of the causes associated with the operation of slurry pumps is to search for new methods of diagnosis.'

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano wybrane problemy eksploatacyjne związane z pracą pomp tłokowych wysokiego ciśnienia, które są jednym z najważniejszych elementów systemu wiertniczego stosowanego na pływającej platformie wiertniczej. Stanowią one jednocześnie jedne z najbardziej awaryjnych urządzeń związanych bezpośrednio z procesem wiertniczym. Najbardziej awaryjną częścią pompy jest tzw. Fluid End, w którego skład wchodzą zawory, gniazda zaworowe, tłoki, tuleje oraz uszczelnienia. Żywotność tych części podyktowana jest różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi, ale także „wysokimi” parametrami pracy, takimi jak ciśnienie tłoczenia i wydajność. Rozpatrywane pompy stosowane są do pompowania płuczki wiertniczej, która najczęściej zawiera agresywne chemikalia. Dokładna znajomość przyczyn związanych z eksploatacją pomp płuczkowych ma na celu poszukiwanie nowych metod ich diagnozowania.

Słowa kluczowe: 
statek wiertniczy
pompy płuczkowe
Issue: 
Pages: 
203
210
Download full text in pdf: 
References: 

Bejger A., An analysis of chosen engine failures of the “Seismic Research” type ships, Journal of Polish CIMAC, 2011, Vol. 6, No. 2, p. 9–14.

Bejger A., Gawdzińska K., Identification of structural defects of metal composite castings with the use of elastic waves, Archives of Metalurgy and Materials, 2011, Vol. 56, p. 121–125.

Bejger A., Piasecki T., Technical problems of mud pumps on ultra deepwater drilling rigs, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2013, No. 36(108), z. 2, p. 13–17.

Maersk Drilling, Drillship 2018 Technical Manual – 2nd Draft, June 2013.

Mobley R. et al, Maintenance Engineering Handbook, Seventh Edition, The McGraw–Hill Companies, 2008.

Żółtowski B., Ćwik Z., Leksykon diagnostyki technicznej, Wyd. Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.

Citation pattern: Piasecki T., Bejger A., Lijewski NULL, Problemy eksploatacyjne wysokociśnieniowych pomp płuczkowych stosowanych na statkach wiertniczych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 203-210, 2014

BibTeX     EndNote