Analiza zanieczyszczeń oleju silnikowego stosowanego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30

Engine oil pollution analysis used engine Cegielski-Sulzer 3AL25/30

Małgorzata Malinowska         

Abstract: 

Engine oil during operation gets old, changing its physical and chemical parameters and appear contamination. Oil Pollution call any substance present in the oil, which oil is not, and does not constitute an integral part thereof. One of the most accurate methods of assessing the amount of pollution is emission spectrometry. Used during the tests spectrometer – Spectroil Q100 examines the content of the analyze elements from different sources. The device makes it possible to analyze 22 chemical elements: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn. In this work, the content of the chemical elements were tested in the oil MARINOL RG after different times of use it 3AL25/30 engine and it was found that the highest concentration in the oil consists of elements arising from the wear processes.

Streszczenie: 

Podczas eksploatacji olej silnikowy podlega procesowi starzenia, zmieniają się jego parametry fizykochemiczne i pojawiają zanieczyszczenia. Zanieczyszczeniami oleju nazywa się każdą substancję występującą w oleju, która olejem nie jest i nie stanowi jego integralnej części. Jedną z bardzo dokładnych metod oceny ilości zanieczyszczeń jest spektrometria emisyjna. Wykorzystany podczas badań spektrometr Spectroil Q100 wykrywa w analizowanej substancji zawartości pierwiastków pochodzących z różnych źródeł. Urządzenie daje możliwość przeprowadzenia analizy 22 pierwiastków chemicznych, takich jak: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn. W pracy tej badano zawartość pierwiastków chemicznych w oleju Marinol RG 1240 po różnym czasie stosowania go w silniku 3AL25/30 i stwierdzono, że największą koncentrację w oleju stanowią pierwiastki pochodzące z procesów zużycia.

Słowa kluczowe: 
olej silnikowy
dodatki uszlachetniające
zanieczyszczenia oleju
spektrometria emisyjna
Issue: 
Pages: 
194
202
Download full text in pdf: 
References: 

Deliś M., Kłysz S., Rotrodowa spektroskopia filtracyjna w analizach zużywania układów tribologicznych, ???????? ????? Technical News, 2011/1(33), 2(34), Lwów, Ukraina 2011.

Jabłoński Ł., Partyka M., Optyczne metody zapisu informacji, Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, http://www.zs1.ostrowmaz.com/Optyczne_metody_zapisu_informacji.pdf.

Kamiński W., Wybrane problemy eksploatacji olejów smarnych w okrętowych silnikach spalinowych, XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych, Szczecin 2006, s. 167–172.

Krupowies J., Badania i ocena zmian właściwości użytkowych olejów urządzeń okrętowych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Studia nr 49, Szczecin 2009.

Krupowies J., Badania zmian parametrów fizykochemicznych silnikowych olejów smarowych eksploatowanych na statkach polskiej żeglugi morskiej, Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Studia nr 27, Szczecin 2001.

Lipka M., Oznaczenie zawartości wody w olejach maszynowych metodą destylacyjną, Ćwiczenie laboratoryjne z Materiałów Eksploatacyjnych i Konstrukcyjnych, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice 2003, http://www.newimiue.ipnet.pl/dokumenty/olej.pdf.

Spectroil Q100 Spektrometr do Analizy Olejów, broszura informacyjna, Spectro Poland, Józefów, marzec 2014, www.spectro.com.pl.

Total Polska Sp. z o.o., Przemysłowe środki smarne – poradnik, Warszawa 2003, http://produkty. totalpolska.pl/wiedza/rozdzial%2004.pdf.

Urzędowska W., Stępień Z., Wybrane zagadnienia dotyczące zmian właściwości silnikowego oleju smarowego w eksploatacji, NAFTA – GAZ, grudzień 2012, http://www.inig.pl/inst/naftagaz/ nafta-gaz/Nafta-Gaz-2012-12-22.pdf.

Citation pattern: Malinowska M., Analiza zanieczyszczeń oleju silnikowego stosowanego w silniku Cegielski-Sulzer 3AL25/30, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 194-202, 2014

BibTeX     EndNote