Metoda projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów – część 2

The method of designing of heat exchangers of technical power systems in view of the required reliability of these systems – part 2

Krzysztof Łukaszewski         

Abstract: 

In this paper a multi-verifying of heat exchangers designing has been contained. Multi-verifying of heat exchangers designing is called verifying of models system in designing of heat exchangers. This verification includes: experimental current multi-verification of designs of heat exchangers, post-designing verification of mathematical models of relations between the definite scalar quantities in designing of heat exchangers. The experimental current multi-verification of designs of heat exchangers is carried out on the real technical power system or if there is a need, researches are carried out on models of heat exchangers. The post-designing verification of mathematical models of relations between the definite scalar quantities in designing of heat exchangers is carried out because of the long-term monitoring of direct measurements on heat exchangers of during its exploitation in technical energetic system.

Streszczenie: 

Artykuł stanowi drugą część skrótu rozprawy doktorskiej [10]. Zawiera on opis wielostopniowej eksperymentalnej weryfikacji projektowania wymienników ciepła. Do tej weryfikacji należą: wieloetapowa eksperymentalna bieżąca weryfikacja projektów wymienników ciepła i postprojektowa weryfikacja użytych modeli relacji między wielkościami w projektowaniu wymienników ciepła. Tę pierwszą, bieżącą weryfikację przeprowadza się na rzeczywistych wymiennikach ciepła, funkcjonujących w określonym technicznym systemie energetycznym i na modelach tych wymienników. Natomiast postprojektową weryfikację przeprowadza się w okresie długotrwałej eksploatacji wymienników ciepła funkcjonujących w określonym systemie energetycznym. Przedstawiono również wybrane szczegółowe algorytmy odwzorowujące wskazane działania weryfikujące w odniesieniu do płaszczowo-rurowego skraplacza okrętowej turbiny parowej. W zakończeniu podano wnioski wynikające z obu części artykułu.

Słowa kluczowe: 
metoda
projektowanie
weryfikacja
wymienniki ciepła
Issue: 
Pages: 
174
193
Download full text in pdf: 
References: 

Benjamin J.R., Cornell A., Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów, WNT, Warszawa 1977.

Bobrowski D., Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, WNT, Warszawa 1986.

Czajgucki J.Z., Niezawodność spalinowych siłowni okrętowych, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1984.

Firkowicz S., Statystyczne badanie wyrobów, WNT, Warszawa 1970.

Hajduk J., Zarys pomiarów maszyn, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Poznańskiej, Poznań 1973.

Kalenik M., Witowska B., Badania miejscowych oporów hydraulicznych w kształtkach z PCV, ACTA Scientarrum Polonorum, Architektura, 2007, nr 6(3), s. 15–24.

Kołodziejczyk L., Rubik M., Mańkowski S., Pomiary w inżynierii sanitarnej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1974.

Łukaszewski K., Czynniki warunkujące dokładność oszacowań funkcji niezawodności elementów na przykładzie wymiennika ciepła, materiały XIII Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania Wytwarzania i Eksploatacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa – Jurata 2009, s. 211–218.

Łukaszewski K., Eksploatacyjne badania niezawodności wymienników ciepła wspomagane komputerowo, materiały XII Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa – Jurata 2008, s. 225–230.

Łukaszewski K., Metoda projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów, rozprawa doktorska, Gdynia 2011.

Oleśkowicz-Popiel C., Wojtkowiak J., Eksperymenty w wymianie ciepła, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.

Piotrowski J., Podstawy metrologii, PWN, Warszawa 1977.

PN-EN306:2001, Wymienniki ciepła. Metody pomiaru parametrów koniecznych do obliczania wydajności.

Romer E., Miernictwo przemysłowe, PWN, Warszawa 1970.

Sztarski M., Niezawodność i eksploatacja urządzeń elektronicznych, WKiŁ, Warszawa 1972.

Tablice minimalnej liczebności. Próbki i wielkości przedziałów ufności (metoda reprezentacyjna),Zeszyty Metodologiczne – materiały pomocnicze, GUS, 1967, nr 3, Warszawa.

Citation pattern: Łukaszewski K., Metoda projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów – część 2, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 174-193, 2014

BibTeX     EndNote