Metoda projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów – część 1

The method of designing of heat exchangers of technical power systems in view of the required reliability of these systems – part 1

Krzysztof Łukaszewski         

Abstract: 

In this paper a system of actions in designing of heat exchangers has been contained. This paper presents some information connections between designing actions. Information feedbacks have been demonstrated. Process of designing of heat exchangers has been developed. The actions of multi-verifying of heat exchangers designing will be presented in next paper. Relations between features of heat exchangers have been demonstrated. Actions described in designing of heat exchanger allow the creation of relation between defined scalar quantities, selection or generation of models of these relations. The system of models of the relations between the scalar quantities has been created.

Streszczenie: 

Artykuł zawiera skrót obronionej rozprawy doktorskiej [13] i składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy działań wieloetapowego projektowania wymienników ciepła w prezentowanej metodzie, natomiast druga część zawiera opis działań weryfikujących to projektowanie. Całość - jako rozważana metoda – stanowi system działań: a) projektowania wymienników ciepła ze względu na pożądane wartości niezawodności tych wymienników, wynikające z wymaganej niezawodności technicznych systemów energetycznych, w których występują wymienniki ciepła, b) weryfikujących to projektowanie. W tej części artykułu opisano działania wieloetapowego projektowania wymienników ciepła oraz informacyjne powiązania między tymi działaniami. Opisane działania w projektowaniu wymienników ciepła umożliwiają kreowanie relacji między wyróżnionymi wielkościami, w tym cechami wymienników ciepła, dobór i generowanie modeli tych relacji oraz wykreowanie systemu tych modeli w postaci określonych algorytmów. Przedstawiono również wybrane szczegółowe algorytmy odwzorowujące powyżej wskazane zagadnienia w odniesieniu do płaszczowo-rurowego skraplacza okrętowej turbiny parowej.

Słowa kluczowe: 
metoda
projektowanie
weryfikacja
wymienniki ciepła
Issue: 
Pages: 
149
172
Download full text in pdf: 
References: 

Czajgucki J.Z., Filozoficzno-etyczne uwarunkowania działań na rzecz niezawodności techniki, materiały konferencji „Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym”, praca zbiorowa pod red. P. Grudowskiego, M. Dobrzyńskiego, J. Preihsa i P. Waszczura, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009, s. 52–57.

Czajgucki J.Z., Filozoficzno-naukowo-dysertacyjne problemy modelowania i symulacji relacji niezawodnościowych w wieloaspektowych systemach, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej, Kwartalnik, 2010, Vol. 1, No. 1, Warszawa 2010, s. 7–16.

Czajgucki J.Z., Metoda realizacji postulatu wymaganej niezawodności spalinowych siłowni okrętowych w procesie ich projektowania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1991.

Czajgucki J.Z., Modelowanie relacji między wymaganą niezawodnością obiektów technicznych a niezawodnościami elementów w procesie projektowania, materiały XXVI Zimowej Szkoły Niezawodności „Problemy niezawodności obiektów technicznych”, Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN, Szczyrk 1998, s. 46–51.

Czajgucki J.Z., O procesie rozwiązywania problemu projektowania niezawodności energetycznych nadsystemów technicznych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1992, z. 2(90), s. 289–304.

Czajgucki J.Z., Principles of Modelling of Processes and Exemplary of Interpretation of These Principles with Reference to Technology, Systems Science, 2009, Vol. 35, No. 1, p. 15–21.

Czajgucki J.Z., Łukaszewski K., O systemowym projektowaniu wymienników ciepła ze względu na ich wyróżnione cechy, materiały konferencji „Projektowanie i zarządzanie realizacją produkcji”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005, s. 169–172.

Dietrych J., System i konstrukcja, WNT, Warszawa 1985.

Gasparski W., Projektoznawstwo, WNT, Warszawa 1988.

Jankowski Z., Kurpisz Ł., Obliczenia hydrauliczne wymienników ciepła, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1981.

Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H., Mechanika płynów, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

Łukaszewski K., Eksploatacyjne badania niezawodności wymienników ciepła wspomagane komputerowo, materiały XII Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa – Jurata 2008, s. 225–230.

Łukaszewski K., Metoda projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów, rozprawa doktorska pod kier. J.Z. Czajguckiego, Gdynia 2011.

Pudlik W., Wymiana i wymienniki ciepła, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.

Rohatyński R., Systemowe ujęcie procesu projektowo-konstrukcyjnego podstawą komputerowego wspomagania projektowania, [w:] Problemy metodologii i komputerowego wspomagania projektowania technicznego, pod red. R. Rohatyńskiego i D. Miller, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.

Schell and tube exchangers technical manual, Yuba Heat Transfer, 2001.

Staniszewski B., Wymiana ciepła, PWN, Warszawa 1980.

Szargut J., Ziębik A., Podstawy energetyki cieplnej, PWN, Warszawa 1998.

Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa 2000.

Citation pattern: Łukaszewski K., Metoda projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów – część 1, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 149-172, 2014

BibTeX     EndNote