Preliminary research of cutting forces of shaft pins

Badania wstępne sił skrawania części typu wałek
Abstract: 

Jednym z najważniejszych problemów współczesnych technik wytwarzania jest zapewnienie odpowiedniej jakości wyrobu, przy minimalizacji kosztów i jednoczesnym wzroście wydajności produkcji. Dlatego podczas projektowania procesów wytwarzania powinno się zastosować technologię, która ma istotny wpływ na trwałość i niezawodność części maszyn. Podczas obróbki wykończeniowej nadawane są ostateczne wymiary i właściwości użytkowe danego elementu. Osiąga się to poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju obróbki oraz dobór właściwych parametrów danego procesu. Technolog projektujący proces kształtowania warstwy wierzchniej ma do dyspozycji różne techniki wytwarzania. Konieczne jest znalezienie określonego rozwiązania, które będzie odpowiadać wymaganiom i warunkom pracy danej części maszyny. W artykule przedstawiono pierwszy etap badań pomiarów sił skrawania dla części typu wałek wykonany ze stali S235JR. Proces toczenia powierzchni próbki wykonano nożem z wymiennymi płytkami CCMT 09T304 PF. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono wpływ parametrów skrawania na wartość sił skrawania oraz temperatury. Podczas eksperymentu analizowano wpływ głębokości skrawania przy stałej prędkości obrotowej oraz posuwie.

Streszczenie: 

One of the greatest problems of modern production techniques is the achievement of an appropriate quality at minimal costs and accompanied by the production efficiency increase. Therefore while designing the production process, the technology used should have a considerable influence on the durability and reliability of machine parts to be produced. During finish treatment the final dimensions as well as functional properties are imparted to a given element by application of proper treatment type. The engineer has a range of production techniques to choose for the proper surface layer formation. It is crucial to find a suitable solution which will meet the requirements as well as the work conditions of a given machine part. The paper presents the first stage of cutting forces tests which was research for shaft made of steel normal quality. A roller made of S235JR steel was used for the research. The process of sample surface finish lathing was performed by a cutting tool provided with CCMT 09T304 PF plates type. During the research, the effect of changes in the depth of cut on the value of cutting forces and temperature was defined.

Słowa kluczowe: 
turning dynamometer
cutting forces
Issue: 
Pages: 
141
148
Download full text in pdf: 
References: 

Burakowski T,. Marczak R., Eksploatacyjna warstwa wierzchnia i jej badanie, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1995, nr 3, s. 327–337.

Burakowski T., Marczak R., Senatorski J., Szumniak J., Konstytuowanie eksploatacyjne warstwy wierzchniej w procesie tarcia technicznie suchego, Problemy Eksploatacji, 1998, nr 2, s. 5–36.

Katalog Steel.s Poland - Sassoll group, Stal nierdzewna i jej podział, www.steels.pl.

Krakowiak S., Korozja wżerowa stali stopowych, Procesy Korozyjne, www.e-korozja.pl/Procesy _Korozyjne_-_Monografia.pdf, 2007.

Labuda W., Ocena przydatności obróbki nagniataniem do poprawy właściwości eksploatacyjnych wałów pomp okrętowych, rozprawa doktorska, 2013.

Szczerek M., Wiśniewski M., Tribologia i Tribotechnika, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2000.

Szyc M., Bartosik P., Kukiełka L., Komputerowe modelowanie i symulacja stanów deformacji w warstwie wierzchniej wyrobów kulowanych [w:] Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008, s. 249–254.

Własności stali odpornych na korozję, Euroinox, Luksemburg 2002, www.euro-inox.org/pdf/map/ StainlessSteelProperties_PL.pdf.

Citation pattern: Labuda W., Preliminary research of cutting forces of shaft pins, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 141-148, 2014

BibTeX     EndNote