Ocena prawdopodobieństwa występowania uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich

The likelihood assessment of the fishing vessels cooling system damage occurrence

Maciej Gucma         Waldemar Kostrzewa         

Abstract: 

The probability should be understood as a measure of predictability or certainty of phenomenon given (with the knowledge of it), which enables the assessment of the potential risks that are associated with it [5], [6]. In this study, an assessment of the likelihood of damage to the refrigeration systems of fishing vessels in years 2007–2011 (which is the knowledge of the phenomenon, as defined above) on the basis of the theoretical distributions was conducted. It allowed designating the probability of a particular number of failures and the probability of damage frequency of refrigeration systems of fishing vessels, which will help to increase their reliability.

Streszczenie: 

Prawdopodobieństwo należy rozumieć jako pewną miarę przewidywalności bądź pewności względem zjawiska (przy danej o nim wiedzy), co umożliwia ocenę potencjalnie związanego z nim ryzyka [5, 6]. W niniejszej pracy przeprowadzono ocenę prawdopodobieństwa występowania uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich w poszczególnych latach 2007–2011 (czyli danej wiedzy o zjawisku zgodnie z powyższą definicją) na podstawie teoretycznych rozkładów. Pozwoliło to wyznaczać prawdopodobieństwo konkretnej liczby uszkodzeń, a także prawdopodobieństwo częstotliwości uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich, co przyczyni się do zwiększenia ich niezawodności.

Słowa kluczowe: 
uszkodzenia
systemy chłodnicze
prawdopodobieństwo
Issue: 
Pages: 
75
80
Download full text in pdf: 
References: 

Cholewa W., Kaźmierczak J., Diagnostyka techniczna maszyn. Przetwarzanie cech sygnałów, Politechnika Śląska, nr 1693, Gliwice 1992.

Gucma L., Gucma M., Puszcz A., The research on Świnoujście ferry crossing traffic in terms of modernization stand no. 6 of sea ferries terminal, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2009, 18(90), p. 43–47.

Hann M., Siemionow J., Rosochacki W., Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i niezawodności obiektów górnictwa morskiego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1998.

Kostrzewa W., Gawdzińska K., Bejger A., The use of Pareto-Lorenz analysis for the determination of faults in fishing vessel refrigerating systems, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2013, 36(108), p. 23–27.

Krzysztofiak M., Statystyka dla wyższych zawodowych studiów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1981.

Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 1994.

Zakrzewski B., Kędzierska K., Rosochacki W., Badania emisji czynnika ziębniczego z urządzeń ziębniczych obiektów handlowych, Chłodnictwo, 2011, tom XLVI, nr 6, s. 16–18.

Zakrzewski B., Kędzierska K., Rosochacki W., Uszkadzalność instalacji chłodniczych wybranych obiektów, Chłodnictwo, 2011, tom XLVI, nr 4, s. 18–22.

Zakrzewski B., Konieczny P., Kędzierska K., Awarie urządzeń chłodniczych chłodniowców a zagrożenia dla załóg i środowiska, IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego”, Koszalin–Kołobrzeg 2005.

Zmniejszenie zużycia paliwa i obniżenie toksyczności gazów wylotowych silników rybackich jednostek pływających (2010.06.01–2012.05.31), projekt międzynarodowy Akademii Morskiej w Szczecinie.

Żółtowski B., Ćwik Z., Leksykon diagnostyki technicznej, Wydawnictwa Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Warszawa 1996.

Citation pattern: Gucma NULL, Kostrzewa W., Ocena prawdopodobieństwa występowania uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 75-80, 2014

BibTeX     EndNote