An analysis of variance of fishing vessel refrigerating systems faults

Analiza wariancji uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich

Maciej Gucma         Katarzyna Gawdzińska         Artur Bejger         Tomasz Piasecki         

Abstract: 

W pracy zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji do sprawdzenia założenia, czy zmienne niezależne różnicują zmienne dotyczące liczby uszkodzeń oraz częstości uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem wyodrębnione czynniki mogą być powodem różnic między obserwowanymi średnimi grupowymi. Czynnikiem klasyfikującym wykorzystanym w tej analizie były: rok, kategoria uszkodzenia oraz rodzaj kutra. Badano hipotezy, że średnie liczby uszkodzeń lub średnie częstości uszkodzeń są równe w poszczególnych grupach zmiennej niezależnej. Przyjęto podział uszkodzeń elementów systemów chłodniczych na siedem głównych kategorii i przeprowadzono analizę na podstawie danych zgromadzonych w latach 2007–2011. Zebrano i oszacowano 235 uszkodzeń systemów chłodniczych z 25 kutrów polskiej floty rybackiej z terenów kraju. Analizie poddano dwa typy kutrów, uwzględniając za kryterium podziału rodzaj czynnika chłodniczego.

Streszczenie: 

We have performed an analysis of variance to verify the hypothesis that independent variables differentiate the number of faults and frequencies of faults occurring in refrigerating systems installed on board fishing craft. The analysis specifies a probability with which identified factors may cause differences between values of observed category means. The grouping factors used in the analysis are: year of fault occurrence, fault category and a type of fishing vessel. We have tested hypotheses that mean numbers of faults or mean frequencies of fault occurrence are approximately equal in each group of independent variable. The examined faults of refrigerating system components, derived from data collected in the years 2007–2011, have been divided into seven categories and analyzed statistically. We have gathered and estimated 235 faults of refrigerating system components from 25 fishing vessels of the Polish fishing fleet. The vessels are divided into two types depending on the refrigerant used in their systems.

Słowa kluczowe: 
analysis of variance
refrigerating systems
damage
fishing feet
Issue: 
Pages: 
66
74
Download full text in pdf: 
References: 

Busweiler U., Air conditioning with a combination of radiant cooling, displacement ventilation, and desiccant cooling, ASHRAE Transaction, 2003, DE-93-2-3.

Chmielewski K., Berczyński S., Statystyka matematyczna. Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu STATISTICA PL, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2002.

Fanger P.O., Introduction of the olf and the decipol units to quantity air pollution perceived by humans indoors and outdoors, Energy & Buildings, 2003, Vol. 12(1).

Gazda W., Kluj S., On the application of the appropriate type of simulators for the specific learning objectives, Polish Maritime Research, nr 1, Gdańsk 2002.

Gucma L., Gucma M., Puszcz A., The research on Świnoujście ferry crossing traffic in terms of modernization stand no. 6 of sea ferries terminal, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2009, 18(90), p. 43–47.

Johnson C., Refrigeration: A Residential and Light Commercial Text & Lab book, June 2006.

Kostrzewa W., Unpublished materials, 2013.

Kostrzewa W., Gawdzińska K., Bejger A., The use of Pareto-Lorenz analysis for the determination of faults in fishing vessel refrigerating systems, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2013, 36(108), p. 23–27.

Oberg J., Refrigerating plant simulator, Operator’s guide, Unitest Marine Training Software, Gdańsk 1997.

Steindel M., Stosowanie czynników chłodniczych CFC I HCFC w Polsce w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Chłodnictwo, 2002, 11.

Stouffer D., Refrigerant leaks create environmental problems for businesses, February 2009.

Zakrzewski B., Kędzierska K., Rosochacki W., The study of refrigerant emission from cooling equipment in commercial facilities, Chłodnictwo, 2011, tom XLVI, nr 6.

Citation pattern: Gucma NULL, Gawdzińska K., Bejger A., Piasecki T., An analysis of variance of fishing vessel refrigerating systems faults, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 66-74, 2014

BibTeX     EndNote