Analiza możliwości redukcji emisji związków toksycznych oraz CO2 poprzez ograniczenie zużycia paliwa przez statki morskie

Analysis of toxic compounds and CO2 emission reduction by means of fuel consumption limiting on seagoing ships
Abstract: 

The aim of the paper is to take under consideration the problem of toxic compounds e.g. NOx, SOx and CO2 emission from seagoing ships. The paper describes possibilities of reduction of fuel consumption on seagoing ships which can result in minimizing of harmful substances emission. The means for reduction of fuel consumption are: hull dimension and shape optimization during design works, ship proper operation, optimization of engine and propeller selection as well as utilizing of waste heat streams. To minimize fuel consumption and for considerable reduction of harmful substances a special attention was given to waste heat streams utilization during ship operation. This problem is mainly discussed in the paper.

Streszczenie: 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem emisji do atmosfery przez statki morskie związków toksycznych, takich jak m.in. NOx i SOx oraz dwutlenek węgla. W artykule przedstawiono analizę możliwości ograniczania zużycia paliwa przez statki, które prowadzą jednocześnie do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Wśród sposobów ograniczenia zużycia paliwa wymienia się optymalizację kształtów i wymiarów kadłuba podczas projektowania statku i właściwą jego eksploatację, optymalizację doboru silnika i śruby oraz utylizację strumieni ciepła odpadowego. Do obniżenia zużycia paliwa i znacznego ograniczenia emisji szkodliwych związków w sposób szczególny przyczynia się wykorzystanie strumieni ciepła odpadowego i temu zagadnieniu poświęcono w artykule najwięcej miejsca.

Słowa kluczowe: 
związki toksyczne
dwutlenek węgla
zużycie paliwa
Issue: 
Pages: 
53
65
Download full text in pdf: 
References: 

Giernalczyk M., Górski Z., Methods of reduction of fuel consumption as means for CO2 emitted by seagoing ships minimizing, Journal of KONES Powertrain and Transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Vol. 20, No. 4, p. 85–91, Warsaw 2013.

Giernalczyk M., Górski Z., Siłownie okrętowe, część I, Podstawy napędu i energetyki okrętowej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013.

Giernalczyk M., Górski Z., Siłownie okrętowe, część II, Instalacje okrętowe, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013.

Jurdziński M., Innowacje technologiczne na statkach morskich w celu redukcji zużycia energii i emisji CO2, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2012, nr 77, Gdynia 2012.

MAN Diesel & Turbo, How to Influence CO2, Copenhagen, Denmark, July 2010.

MAN Diesel & Turbo, Thermo Efficiency System, Copenhagen, Denmark, August 2010.

MAN B&W Diesel A/S Copenhagen, Soot Deposits and Fires in Exhaust Gas Boilers, Denmark, March 2004.

Zeńczak W., The possibilities of limiting the toxic compound emission from diesel engines and bilers during ship’s stay in harbor, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013, nr 36 (108), cz. 2, Szczecin 2013.

Citation pattern: Giernalczyk M, Analiza możliwości redukcji emisji związków toksycznych oraz CO2 poprzez ograniczenie zużycia paliwa przez statki morskie, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 53-65, 2014

BibTeX     EndNote