Właściwości złączy stopu AW-5083 spawanych metodą MIG i zgrzewanych tarciowo metodą FSW

Properties of AW 5083 aluminium alloy joints welded by MIG and FSW methods

Mirosław Czechowski         

Abstract: 

The article presents the research results of the mechanical properties of AW-5083 aluminium alloy (AlMg4.5Mn) welded by MIG and friction stir welding FSW methods. Stress corrosion cracking was examined via the slow-strain-rate-testing (SSRT) according to EN ISO 7539-7. Tests were carried out in the air and in the 3.5% water solution of NaCl – an artificial sea water. The following parameters were measured: time-to-failure – T [h], obtained max. load – F [N]; strain energy (the diagram surface under the stress-elongation curve) – E [MJ/m3]; relative elongation of the specimen – A11.3 [%]; max. tensile stress – R [MPa] and narrowing – Z [%]. On the basis of obtained test results, it can be said that AW-5083 alloy joints welded by FSW method are resistant to stress corrosion in sea water. Tests have shown that the joints of AW-5083 alloy welded by FSW method, has higher strength properties compared to the joints welded by traditional MIG method.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz podatności na korozję naprężeniową złączy spajanych stopu AW-5083 H321 [AlMg4,5Mn], stosowanego obecnie do konstrukcji morskich. Badano złącza spawane metodą MIG oraz złącza zgrzewane tarciowo metodą Friction Stir Welding (FSW). Badania podatności na korozję naprężeniową przeprowadzono, stosując próbę odkształcania z małą prędkością (Slow Strain Rate Testing – SSRT). Badania wykonano w powietrzu i 3,5% wodnym roztworze NaCl. Podczas badań mierzono następujące parametry: wydłużenie względne w momencie zniszczenia próbki A10 [%], maksymalną siłę Fmax [kN], maksymalne naprężenie Rmax [MPa], właściwą energię zniszczenia E [MJ/m3] (powierzchnia wykresu pod krzywą naprężenie – wydłużenie), przewężenie w momencie zniszczenia próbki Z [%], czas trwania próby do zniszczenia próbki T [godz.]. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że złącza zgrzewane metodą FSW wykazują wyższe właściwości wytrzymałościowe oraz lepszą odporność na korozję naprężeniową w porównaniu z analogicznymi właściwościami złączy spawanych metodą MIG.

Słowa kluczowe: 
stopy aluminium
spawanie
Issue: 
Pages: 
21
28
Download full text in pdf: 
References: 

Czechowski M., Low-cycle fatigue of friction stir welded Al-Mg alloys, Journal of Materials Processing Technology, 2005, 164–165, p. 1001–1006.

Czechowski M., Pietras A., Zadroga L., Własności stopów aluminium serii 5xxx zgrzewanych nową technologią FSW, Inżynieria Materiałowa, 2003, nr 6 (137), s. 264–266.

Davis J.R., Corrosion of Aluminium and Aluminium Alloys, ASM International, Materials Park, OH, 1999.

Eriksson L.G., Friction stir welding, Svetsaren, 2001, Vol. 56, No. 2–3, p. 3–6.

Lahti K., FSW – possibilities in shipbuilding, Svetsaren, 2003, Vol. 58, No.1, p. 6–8.

Nicholas E.D., Kallee S.W., Proces zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny ma już 10 lat, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2001, nr 3, s. 30–39.

Thomas W.M., Friction stir welding. GB patent 9125978, 6.12.1991, International patent application PCT/GB92/02203.

Citation pattern: Czechowski NULL, Właściwości złączy stopu AW-5083 spawanych metodą MIG i zgrzewanych tarciowo metodą FSW, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 83, pp. 21-28, 2014

BibTeX     EndNote