Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rzeczywistości rozszerzonej w zastosowaniach przemysłowych

Present state and perspectives of augmented reality systems industrial applications
Abstract: 

In this article, a review of some – present and future – applications of Augmented Reality (AR) systems is presented. AR are featured by: connecting real and virtual environment, real-time interactivity and providing user with 6 DOFs. It is a very perspective area of research and development, which results could be applied to almost every aspect of human life.

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano przegląd wybranych, obecnych i potencjalnych, zastosowań systemów rzeczywistości rozszerzonej (AR) w szeroko rozumianym przemyśle. AR stanowią systemy łączące trzy cechy: połączenie świata rzeczywistego z wirtualnym, interaktywność w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie użytkownikowi swobody ruchów w trzech wymiarach. Jest to niezwykle perspektywiczny obszar badań, który może znaleźć praktyczne zastosowanie w każdej niemal dziedzinie życia.

Issue: 
Pages: 
129
136
Download full text in pdf: 
References: 

Azuma R.T., A Survey of Augmented Reality. Teleoperators and Virtual Environments, 1997.

Bimber O., Raskar R., Spatial Augmented Reality – Merging Real and Virtual Worlds, Wellesley, MA: A K Peters, 2005.

Filipkowski D., Analysis of possible use of solutions defined as an augmented reality in marine navigation and sea transportation, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 191, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Gdynia 2012, s. 33–40.

Filipkowski D., See More – Analysis of Possibilities of Implementation AR Solutions During Bridge Watchkeeping, Advances in Marine Navigation – Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, CRC Press, London 2013, p. 255–260.

Lewis J.R., In the eye of the beholder, IEEE Spectrum, 2004, http://spectrum.ieee.org/biomedical/imaging/in-the-eye-of-the-beholder, dostęp 27.11.2013.

Starner T. et al., Augmented Reality Through Wearable Computing. The Media Library, MA: Massachusetts Institute of Technology, Boston 1997.

Citation pattern: Wróbel K., Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rzeczywistości rozszerzonej w zastosowaniach przemysłowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 82, pp. 129-136, 2013

BibTeX     EndNote