Ewolucja portowych terminali drobnicowych

The evolution of general cargo terminals in seaports

Karolina Krośnicka         

Abstract: 

In the 1970s, as a result of development of handling, storage and transport technologies in the area of traditional general cargo terminals, the process of extraction of handling zones dedicated to particular cargo began, respectively for containers, ro–ro and palletized cargo. So, firstly the multipurpose terminals appeared. Gradually, with the increasing efficiency of cargo handling technology, and the growing stream of goods transported as unified units, the specialized container terminals, ro-ro terminals, and recently the automated palletized cargo handling terminals were created. These objects are still a subject to a very intense transformation in terms of their equipment and organization. This paper describes the changes in spatial and operating parameters, as well as in the terminal operating systems. Particular attention was paid to the automated palletized cargo terminals.

Streszczenie: 

Na skutek rozwoju technologii przeładunku, składowania i przewozu w latach 70. XX wieku na obszarach terminali drobnicowych konwencjonalnych zaczęły wyodrębniać się strefy przeładunkowe dedykowane odpowiednio kontenerom, ładunkom obsługiwanym w systemie poziomym oraz ładunkom spaletyzowanym. Powstały więc terminale wielozadaniowe. Stopniowo, wraz ze wzrastającą efektywnością technologii obsługi ładunków oraz zwiększającą się masą towarową transportowaną w jednostkach zunifikowanych, wyodrębniły się specjalistyczne terminale kontenerowe, ro-ro i ostatnio zautomatyzowane terminale obsługi ładunków spaletyzowanych. Obiekty te wciąż podlegają bardzo intensywnym przeobrażeniom w zakresie ich wyposażenia i organizacji. W pracy opisano zmieniające się parametry geometryczne i eksploatacyjne, a także systemy pracy terminali drobnicowych. Szczególną uwagę poświęcono zautomatyzowanym terminalom obsługi ładunków spaletyzowanych.

Słowa kluczowe: 
drobnica
terminale drobnicowe
Issue: 
Pages: 
38
51
Download full text in pdf: 
References: 

Agerschou H., Dand I., Ernst T., Planning and design of ports and marine terminals, wyd. II, Thomas Telford Ltd, London 2004.

Gaythwaite J.W., Design of maritime facilities for the berthing, mooring and repair of vessels, wyd. II, ASCE Press, Reston, Virginia 2004.

Grzybowski L., Łączyński B., Narodzonek A., Puchalski J., Kontenery w transporcie morskim, Trademar, Gdynia 1997.

Kompendium wiedzy o logistyce, red., E. Gołembska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.

Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z1 – Z45, red. B. Mazurkiewicz, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, wyd. IV,Gdańsk 2006.

Port engineering. Planning. Construction. Maintenance and security, red. G.P. Tsinker, Wiley and Sons, New York 2004.

Ricci S., Marinacci C., Modelling Support for Maritime Terminals Planning and Operation [w:] International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Transnav, Vol. 4, No. 2, 2010, http://www.transnav.eu/Article_Modelling_Support_for_Maritime_Ricci,14,2....

Szichijew F., Gorjunow B., Ustrojstwo morskich portow, Transport, Moskwa 1978.

Szwankowski S., Budowa i wyposażenie magazynów portowych, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 1954.

Thoresen C.A., Port designer handbook. Recommendations and guidelines, Thomas Telford Ltd., London 2003.

Wasiljewskij J., Poluchin W., Jakowlenko W., Portowyje bieregowyje soorużenia i ich eksploatacja, Transport, Moskwa 1978.

http://www.still.pl/ z dn. 24.10.2012.

www.hhla.de z dn. 14.06.2013.

Citation pattern: Krośnicka K.A., Ewolucja portowych terminali drobnicowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 82, pp. 38-51, 2013

BibTeX     EndNote