Koncepcja zarządzania odpadami w nowoczesnej marinie

Waste management concept in modern marini

Małgorzata Malinowska         

Abstract: 

One of the major contemporary problems, the waste that accompanies a man in most of the aspects of life, and unfortunately there is no ideal method of disposal. This issue takes a huge scale in the case of companies where the amount of residue is indeed very large, and the most common method of disposal is burial in a landfill. One example of such an enterprise is a marina – the port for yachts. Here he meets both oily substances, solid waste, food residues, and many other wastes. The issues of storage, segregation, and further treatment of this problem can solve a well-designed Environmental Management System. The system is designed to maximize the reduction of factors affecting the environment.

Streszczenie: 

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata są odpady, które towarzyszą człowiekowi w większej części aspektów życia, a niestety nie ma idealnych metod ich utylizacji. Kwestia ta przyjmuje olbrzymie rozmiary w przypadku przedsiębiorstw, gdzie ilość pozostałości jest naprawdę bardzo duża, a najczęstszą metodą pozbycia się ich jest składowanie na wysypiskach śmieci. Jednym z przykładów takiego przedsiębiorstwa jest marina – port dla jachtów. Tu spotyka się zarówno substancje zaolejone, jak i śmieci stałe, pozostałości spożywcze, a także wiele innych odpadów. Kwestie magazynowania, segregacji oraz dalszej obróbki tego problemu może rozwiązywać dobrze zaprojektowany system zarządzania środowiskiem. System taki ma na celu maksymalną redukcję czynników wpływających negatywnie na środowisko naturalne.

Issue: 
Pages: 
45
53
Download full text in pdf: 
References: 

Actia Forum, Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim, Gdynia 2009.

Baltic SeaBreezer, Marina handbook, www.hsr.se/dokuments/Kampanjev-0ch-aktiviteter/Baltic_ Sea Breeze?BSB_Marina_Handbook.pdf.

„Magazyn sportów wodnych Żagle”, 2006, nr 4; 2008, nr 7; 2010, nr 11; 2011, nr 1.

Małochleb M., Segregacja odpadów. Edukacja ekologiczna, broszura informacyjna, Fundacja wspierania inicjatyw ekologicznych, Kraków 2004.

Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w morskim porcie rybackim Nowe Warpno, Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin 2010.

Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2010.

Surygała J., Śliwka E., Kubica K., Inżynieria ekologiczna nr 2, technologie odolejania gruntów, odpadów, ścieków, materiały konferencji naukowo-technicznej, Wysowa Zdrój, 20–22 września 2000.

Taryfa opłat portowych zarządu portu morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 5/2010 z dnia 16.04.2010 r.).

Ustawa o odpadach z 27.04. 2001 r.

Citation pattern: Malinowska M., Koncepcja zarządzania odpadami w nowoczesnej marinie, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 76, pp. 45-53, 2012

BibTeX     EndNote