Konsumencka ocena atrakcyjności sensorycznej napojów mlecznych z dodatkiem ekstraktów kawy

Consumer evaluation of the sensory attractiveness of selected milk drinks with coffee extracts additives
Abstract: 

Available on the market a wild range of this kind of product with differ sensoric attractiveness induced to begin some researches aimed at conducting sensory evaluation of fermented and non-fermented milk drinks with the addition of the coffee extracts. The relationship between selected physicochemical parameters of the analysed products and the parameters of the sensory evaluation was also presented. The results obtained and their statistical interpretation showed that degree of fermentation of milk drinks was a factor to statistically significantly differentiate the assessment of colour, but it did not significantly impact the taste, flavour and consistency. Non-fermented milk drinks were characterized by a higher desirability than fermented milk drinks.

Streszczenie: 

W pracy przedstawiono wyniki oceny organoleptycznej smakowych mlecznych napojów fermentowanych i niefermentowanych z dodatkiem ekstraktów kawowych. Porównano wyniki oceny przeprowadzonej przez zespół o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej z wynikami uzyskanymi przez osoby bez szkolenia z zakresu zasad oceny organoleptycznej. Ponadto podjęto próbę oznaczenia zależności występujących pomiędzy wybranymi parametrami fizykochemicznymi badanych produktów a parametrami oceny organoleptycznej. Pod względem atrakcyjności sensorycznej mleczne napoje niefermentowane z dodatkiem ekstraktów kawy oceniono wyżej niż odpowiednie mleczne napoje fermentowane.

Issue: 
Pages: 
34
42
Download full text in pdf: 
References: 

Babicz-Zielińska E., Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinant wyboru żywności w wybranych grupach konsumenckich, Wyd. WSM, Gdynia, 1999.

Baranowska M., Bohdziewicz K., Staniewski B., Sygidus R., Mleczne napoje fermentowane – preferencje konsumentów, Przegląd Mleczarski, 2011, nr 10, s. 37–43.

Cichosz G., Ambroziak A., Kowalska M., Aljewicz M., Produkty mleczarskie jako źródło antyoksydantów w diecie człowieka, Przegląd Mleczarski, 2011, nr 6, s. 4–8.

Cichosz G., Ambroziak A., Kowalska M., Aljewicz M., Składniki mleka o działaniu antynowotworowym, Przegląd Mleczarski, 2012, nr 3, s. 4–10.

Czapski J., Opracowanie nowych produktów żywnościowych o charakterze prozdrowotnym, cz. I, Przemysł Spożywczy, 2012, nr 1, s. 32–34.

Czapski J., Opracowanie nowych produktów żywnościowych o charakterze prozdrowotnym, cz. II, Przemysł Spożywczy, 2012, nr 2, s. 38–41.

Gaweł J., Tradycja i nauka mleczarstwa. Mleczne produkty fermentowane – kefir i kumys, Przegląd Mleczarski, 2011, nr 10, s. 4–12.

Gustaw W., Kozioł J., Porównanie właściwości fizykochemicznych jogurtów handlowych, Przegląd Mleczarski, 2012, nr 1, s. 22–26.

Krajewski K., Strategie rynkowe przedsiębiorstw w sektorze mleczarskim – tendencje rozwoju, Przegląd Mleczarski, 2011, nr 3, s. 35–37.

Kudełka W., Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych w UE oraz Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 2005, nr 678, s. 149–160.

Kudełka W., Surowcowy aspekt jakości sensorycznej napojów mlecznych fermentowanych na przykładzie biojogurtów z mleka krowiego i koziego, Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 4(21), s. 17–26.

Kuśmierek M., Produkt mleczny w procesie decyzyjnym nabywcy, Przegląd Mleczarski, 2011, nr 6, s. 38–42.

Lenart B., Sikora T., Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2001, nr 3(28), s. 95–107.

Mossaz S., Jay P., Magnin A., Panouillé M. et al., Measuring and predicting the spreading of dairy products in the mouth: sensory, instrumental and modelling approaches, Food Hydrocolloids, 2010, no. 24, s. 681–688.

Piekut M., Produkcja oraz konsumpcja mleka i wyrobów mleczarskich, Przemysł Spożywczy, 2011, nr 11, s. 26–30.

Piekut M., Rynek jogurtów w Polsce, Przegląd Mleczarski, 2011, nr 10, s. 44–49.

Saint-Eve A., Levy C., Le Moigne M., V. Ducruet V., Souchon I., Quality changes in yogurt during storage in different packaging materials, Food Chemistry, 2008, no. 110, s. 285–293.

Stankiewicz J., Jakość mlecznych napojów fermentowanych suplementowanych dodatkami pochodzenia roślinnego, Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, 2009, nr 61, s. 39–44.

Szajner P., Aktualne problemy polskiego mleczarstwa, Przemysł Spożywczy, 2011, nr 10, s. 3–5.

Sznajder M., Klasyfikacja rynków mleczarskich, Przegląd Mleczarski, 2011, nr 7, s. 44–46.

Turek-Inquiry K., Ratajczak J., Raport – Rynek produktów mlecznych, Poradnik Handlowca, 2008.

Urban R., Kryzys finansów publicznych i ich wpływ na sektor żywnościowy, Przemysł Spożywczy, 2011, nr 12, s. 2–4.

Waszkiewicz-Robak B., Dodatki stosowane w mlecznych napojach fermentowanych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2012, nr 2, s. 4–6.

Zaręba D., Ziarno M., Substancje dodatkowe w produkcji płynnych produktów mleczarskich, Przemysł Spożywczy, 2008, nr 3, s. 30–34.

Żbikowski Z., Zmiany w jogurcie podczas przechowywania w różnych opakowaniach, Przemysł Mleczarski, 2012, nr 1, s. 16–20.

Citation pattern: Dmowski P., Platta A., Konsumencka ocena atrakcyjności sensorycznej napojów mlecznych z dodatkiem ekstraktów kawy, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 73, pp. 34-42, 2012

BibTeX     EndNote