Wykorzystanie histogramu w procesie korekty obrazu cyfrowego

The usage of the histogram in digital image correction

Piotr Bojarski         Anna Waszkiel         

Abstract: 

Histogram is graphical representation of all pixels brightness corresponding to digital image. Nevertheless the accuracy of image registration can be obtained from main features of histogram. In correction process histogram is treated as a source of information about tones appearing in picture. Its modification, containing stretching, shifting and balancing, allows for image tones corrections. Correct image includes all of the tones and is easy to pick for human.

Streszczenie: 

Histogram jest graficznym przedstawieniem wszystkich stopni jasności występujących w obrazie. Histogram każdego obrazu jest unikatowy. Niemniej jednak z jego ogólnych cech można wnioskować o poprawności rejestracji obrazu. W procesie korekty wykorzystuje się go jako źródło informacji o tonach znajdujących się w obrazie. Jego modyfikacja, polegająca na rozciąganiu, przesuwania i wyrównywaniu, pozwala na uzyskanie obrazu, w którym znajdują się wszystkie możliwe jasności, a sam obraz jest postrzegany jako prawidłowo naświetlony.

Issue: 
Pages: 
8
18
Download full text in pdf: 
References: 

Borko F., A Survey of Multimedia Compression Techniques and Standards. Part I: JPEG Standard, Real-Time Imaging, 1995, 1, s. 49–67.

Litwiller D., CMOS vs. CCD: Facts ans Fiction, Photonics Spectra, Laurin Publishing 2001.

Malina W., Smiatycz M., Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008.

Nakamura J., Image Sensors and Signal Processing for Digital Still Cameras, Taylor & Francis Group, London 2006.

Russ J.C., The Image Processing Handbook, 5th ed., CRC Press, Taylor & Francis Group, North Carolina 2007.

Citation pattern: Bojarski P., Waszkiel A., Wykorzystanie histogramu w procesie korekty obrazu cyfrowego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 70, pp. 8-18, 2011

BibTeX     EndNote