107

Scientific journal: 
107/2018

Z przyjemnością przekazujemy do rąk czytelników kolejny numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni. Zaprezentowano w nim artykuły, zawierające wyniki nowych prac i badań autorów oraz artykuły przeglądowe.

Pierwsza grupa artykułów przedstawia badania dotyczące bezpieczeństwa żeglugi, problematyki wyznaczania pozycji statku z wysoką dokładnością oraz metody i algorytmy modelowania i optymalizacji sieci transportowych.

Artykuły przeglądowe dotyczą głównie planowanych bądź realizowanych inwestycji, dotyczących szeroko rozumianego transportu morskiego, w tym rozwoju portów, wprowadzania nowych rozwiązań żeglugowych w danych rejo­nach, a także analizy wyposażenia ratunkowego jednostek pływających.

W pierwszym artykule M. Cieczko, A. Myszka i A. Kaizer prezentują koncepcję powstania Portu Centralnego w Gdańsku i Portu Zewnętrznego w Gdyni w kontekście szansy na rozwój trójmiejskich portów morskich. Autorzy pod­kreślają znaczenie inwestycji umożliwiających rozwój portów Gdańsk i Gdynia dla wzmocnienia ich pozycji na arenie międzynarodowej. Artykuł zawiera analizę liczby statków w portach morskich Trójmiasta, zwracając uwagę na konieczność rozwoju infrastruktury transportowej i rozbudowy obszarów portowych.

W kolejnym artykule S. Guze przedstawia metody i algorytmy teorii grafów, służące do modelowania i optymalizacji sieci transportowych. W celu optymali­zacji sieci opisane zostały algorytmy do wyszukiwania minimalnego drzewa opinającego i maksymalnego przepływu w sieciach. Zastosowanie wybranych koncepcji teorii grafów do analizy i optymalizacji sieci transportowych zilustro­wano na przykładzie miejskiej sieci transportowej.

Trzeci artykuł dotyczy bezpieczeństwa żeglugi w Indonezji. Iskandar, Sereati Hasugian oraz Siti Fatimah, wykorzystując dane z raportów badających wypadki morskie, opublikowanych w latach 2015–2016, badają korelację pomiędzy przy­czynami wypadków a poszczególnymi trasami statków. Autorzy szczególną uwagę zwrócili na błąd ludzki, będący dominującym czynnikiem wypadków morskich.

Czwarty artykuł przedstawia przepisy i uwarunkowania środowiskowe na wodach duńskich w rejonie cieśnin Kattegat oraz Sund. A. Kerbrat opisuje w nim obecnie obowiązujące zasady żeglugi w tych rejonach, jak i planowane zmiany tras żeglugowych na 2020 rok, oczekujące na rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Międzynarodową Organizację Morską – IMO.

W kolejnym artykule opisano wyposażenie jednostek regatowych w środki ratunkowe na podstawie polskich regulacji prawnych. P. Krajewska zaproponowała minimalne wyposażenie katamaranów regatowych, które powinno poprawić bez­pie­czeństwo żeglarzy i wpłynąć na przebieg akcji ratowniczych. Wybrane rozwią­za­nia sprzętu ratunkowego na katamaranach regatowych o długości do 15 metrów przedstawiono na podstawie akcji ratowniczej nr 071/SAR/2017, przepro­wadzonej przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.

Szósty artykuł porusza problem wyznaczania pozycji jednostki pływającej z dużą dokładnością w czasie rzeczywistym. J. Pietraszkiewicz i W. Tycholiz przedstawiają wyniki badań obserwacji dokładności systemu pozycjonowania w Świnoujściu, przeprowadzonych przez zespół NavSim Polska Sp. z o.o. Artykuł opisuje działanie Morskiej Stacji Referencyjnej w Świnoujściu w aspekcie niepew­ności, niezawodności i dostępności systemu. Autorzy prezentują możliwe prak­tycz­ne wykorzystanie technologii GNSS RTK (Global Navigation Satellite Systems) do budowy systemów elektronicznego zobrazowania rzeczywistej sytuacji nawiga­cyjnej dużej jednostki, proponując wdrożenie morskich systemów IDS (Instrument Docking System).

W siódmym artykule przedstawiono stan obecny portu Elbląg, zwracając uwagę na jego lokalizację, infrastrukturę i suprastrukturę. Analizując dostępność transportową portu w Elblągu, A. Salomon opisuje perspektywy rozwoju portu, związane z przeprowadzeniem przekopu przez Mierzeję Wiślaną, budową mostu w Nowakowie oraz regulacją i pogłębieniem toru podejściowego do portu.

Ostatni artykuł dotyczy przebiegu procesu mijania się statków, uwzględniając czynniki, mające potencjalny wpływ na wypadki statków. O. Wantuła, S. Wantuła oraz K. Wróbel do analizy wypadków morskich wykorzystali grupowe modelo­wanie, uzyskując od uczestników badania 18 czynników, mogących wpływać na bezpieczeństwo żeglugi. Badania dotyczyły unikania kolizji, szczególnie w sytua­cjach obejmujących więcej niż dwa statki. Otrzymane od ankietowanych czynniki podzielono na cztery kategorie w zależności od ich znaczenia. W podsumowaniu autorzy, prowokując do dyskusji na temat systemu edukacji marynarzy czy też obowiązujących praw, zwrócili uwagę, iż wiele czynników związanych z tzw. umiejętnościami miękkimi, takimi jak doświadczenie czy komunikacja między personelem, zostało potraktowanych przez uczestników badania marginalnie.

Prezentując 107 wydanie Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni, chciałabym podziękować pracownikom Wydawnictwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, członkom Rady Naukowej czasopisma, recenzentom, autorom oraz wszystkim, dzięki którym bieżący numer Zeszytów mógł się ukazać.

 

 

Agnieszka Blokus

Redaktor tematyczny

 

Preface

We are pleased to hand over to readers the next issue of the Scientific Journal of Gdynia Maritime University. This issue includes articles presenting new results of authors’ research and analysis and review articles.

The first group of articles presents results of analyses carried out on the safety of navigation, problems of determining position of the ship with high accuracy, and methods and algorithms for modeling and optimization of transport networks.

Review papers mainly concern planned strategies or ongoing investments of broadly understood maritime transport, including port development, changes in routing system in some regions, as well as analysis of rescue equipment of regatta boats.

In the first article, M. Cieczko, A. Myszka and A. Kaizer present the concept of creation of the Central Port in Gdańsk and the External Port in Gdynia in the context of an opportunity for the development of Tricity’s seaports. The authors emphasize the importance of investments enabling the development of Port of Gdańsk and Port of Gdynia to strengthen their position in the international market. The paper includes analysis of the number of ships at Tricity’s seaports, pointing out the need for development of transport infrastructure and expansion of port areas.

S. Guze in the next article presents graph theory methods and algorithms for modeling and optimization of transportation networks. In order to optimize the network, the algorithms for finding the minimal spanning tree and the maximal flow in networks have been described. Application of selected graph theory concepts to analysis and optimization of transportation networks has been illustrated for exemplary urban transportation network.

The third article relates to the safety of shipping in Indonesia. Iskandar, Sereati Hasugian and Siti Fatimah, using reports of shipping court published in 2015–2016, investigate the correlation between accident causes and particular ship routes. The authors paid particular attention to human error, which is the dominant factor in marine accidents.

The fourth paper presents traffic regulations and environmental conditions for Danish waters in Kattegat and the Sound. A. Kerbrat describes actual sailing regulations applied for these areas and planned changes of ships’ routeing for 2020 that need formal recognition and approval by International Maritime Organization – IMO.

The next article describes rescue equipment of regatta boats based on Polish law regulations. P. Krajewska proposed minimal equipment for regatta catamarans, which should improve the shipping safety and influence efficiency of rescue operations. Selected solutions of rescue equipment on racing catamarans with length of 15 meters are presented on the basis of rescue action No. 071/SAR/2017 carried out by the Maritime Search and Rescue Service.

The sixth article refers to the high accuracy real-time position fixing of watercrafts. J. Pietraszkiewicz and W. Tycholiz introduce results of researches on accuracy of position fixing systems in Świnoujście, performed by NavSimPolska Ltd. team. The article describes functioning of Maritime Reference Station in Świnoujście, related to uncertainty, reliability and availability of the system. The authors present prospective practical use of the GNSS RTK technology, to construct real-time electronic display of big vessel navigational situation, by proposing implementation of maritime IDS systems.

The seventh article presents actual state of the Port of Elbląg, focusing on its location, infrastructure and superstructure. Analyzing the transport availability of Port of Elbląg, A. Salomon describes development perspectives of the port, related to the construction of the Vistula Spit, construction of a bridge in Nowakowo and regulation and dredging of the approach fairway to the port.

The last article concerns the process of passing ships taking into account factors that have potential impact on ships accidents. O. Wantuła, Sz. Wantuła and K. Wróbel used group modeling to analyze marine accidents, collecting from participants 18 factors that could affect the safety of navigation. The research concerned collision avoidance, especially in situations involving more than two vessels. The factors, received from the respondents, were divided into four categories depending on their importance. In summary, the authors, provoking discussion on the education system of seafarers or applicable laws, pointed out that many factors related to so-called soft skills, such as experience or communication between personnel, were marginalized.

Introducing the 107th issue of the Scientific Journal of Gdynia Maritime University, I would like to thank the staff of the Publishing House of Gdynia Maritime University, members of the Journal Scientific Council, reviewers, authors and all people, who helped about its creating and publishing.

 

 

Agnieszka Blokus

Subject Area Editor

 

Editor: 
Agnieszka Blokus
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers