107

Scientific journal: 
107/2018

Z przyjemnością przekazujemy do rąk czytelników kolejny numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni. Zaprezentowano w nim artykuły, zawierające wyniki nowych prac i badań autorów oraz artykuły przeglądowe.

Pierwsza grupa artykułów przedstawia badania dotyczące bezpieczeństwa żeglugi, problematyki wyznaczania pozycji statku z wysoką dokładnością oraz metody i algorytmy modelowania i optymalizacji sieci transportowych.

Artykuły przeglądowe dotyczą głównie planowanych bądź realizowanych inwestycji, dotyczących szeroko rozumianego transportu morskiego, w tym rozwoju portów, wprowadzania nowych rozwiązań żeglugowych w danych rejo­nach, a także analizy wyposażenia ratunkowego jednostek pływających.

W pierwszym artykule M. Cieczko, A. Myszka i A. Kaizer prezentują koncepcję powstania Portu Centralnego w Gdańsku i Portu Zewnętrznego w Gdyni w kontekście szansy na rozwój trójmiejskich portów morskich. Autorzy pod­kreślają znaczenie inwestycji umożliwiających rozwój portów Gdańsk i Gdynia dla wzmocnienia ich pozycji na arenie międzynarodowej. Artykuł zawiera analizę liczby statków w portach morskich Trójmiasta, zwracając uwagę na konieczność rozwoju infrastruktury transportowej i rozbudowy obszarów portowych.

W kolejnym artykule S. Guze przedstawia metody i algorytmy teorii grafów, służące do modelowania i optymalizacji sieci transportowych. W celu optymali­zacji sieci opisane zostały algorytmy do wyszukiwania minimalnego drzewa opinającego i maksymalnego przepływu w sieciach. Zastosowanie wybranych koncepcji teorii grafów do analizy i optymalizacji sieci transportowych zilustro­wano na przykładzie miejskiej sieci transportowej.

Trzeci artykuł dotyczy bezpieczeństwa żeglugi w Indonezji. Iskandar, Sereati Hasugian oraz Siti Fatimah, wykorzystując dane z raportów badających wypadki morskie, opublikowanych w latach 2015–2016, badają korelację pomiędzy przy­czynami wypadków a poszczególnymi trasami statków. Autorzy szczególną uwagę zwrócili na błąd ludzki, będący dominującym czynnikiem wypadków morskich.

Czwarty artykuł przedstawia przepisy i uwarunkowania środowiskowe na wodach duńskich w rejonie cieśnin Kattegat oraz Sund. A. Kerbrat opisuje w nim obecnie obowiązujące zasady żeglugi w tych rejonach, jak i planowane zmiany tras żeglugowych na 2020 rok, oczekujące na rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Międzynarodową Organizację Morską – IMO.

W kolejnym artykule opisano wyposażenie jednostek regatowych w środki ratunkowe na podstawie polskich regulacji prawnych. P. Krajewska zaproponowała minimalne wyposażenie katamaranów regatowych, które powinno poprawić bez­pie­czeństwo żeglarzy i wpłynąć na przebieg akcji ratowniczych. Wybrane rozwią­za­nia sprzętu ratunkowego na katamaranach regatowych o długości do 15 metrów przedstawiono na podstawie akcji ratowniczej nr 071/SAR/2017, przepro­wadzonej przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.

Szósty artykuł porusza problem wyznaczania pozycji jednostki pływającej z dużą dokładnością w czasie rzeczywistym. J. Pietraszkiewicz i W. Tycholiz przedstawiają wyniki badań obserwacji dokładności systemu pozycjonowania w Świnoujściu, przeprowadzonych przez zespół NavSim Polska Sp. z o.o. Artykuł opisuje działanie Morskiej Stacji Referencyjnej w Świnoujściu w aspekcie niepew­ności, niezawodności i dostępności systemu. Autorzy prezentują możliwe prak­tycz­ne wykorzystanie technologii GNSS RTK (Global Navigation Satellite Systems) do budowy systemów elektronicznego zobrazowania rzeczywistej sytuacji nawiga­cyjnej dużej jednostki, proponując wdrożenie morskich systemów IDS (Instrument Docking System).

W siódmym artykule przedstawiono stan obecny portu Elbląg, zwracając uwagę na jego lokalizację, infrastrukturę i suprastrukturę. Analizując dostępność transportową portu w Elblągu, A. Salomon opisuje perspektywy rozwoju portu, związane z przeprowadzeniem przekopu przez Mierzeję Wiślaną, budową mostu w Nowakowie oraz regulacją i pogłębieniem toru podejściowego do portu.

Ostatni artykuł dotyczy przebiegu procesu mijania się statków, uwzględniając czynniki, mające potencjalny wpływ na wypadki statków. O. Wantuła, S. Wantuła oraz K. Wróbel do analizy wypadków morskich wykorzystali grupowe modelo­wanie, uzyskując od uczestników badania 18 czynników, mogących wpływać na bezpieczeństwo żeglugi. Badania dotyczyły unikania kolizji, szczególnie w sytua­cjach obejmujących więcej niż dwa statki. Otrzymane od ankietowanych czynniki podzielono na cztery kategorie w zależności od ich znaczenia. W podsumowaniu autorzy, prowokując do dyskusji na temat systemu edukacji marynarzy czy też obowiązujących praw, zwrócili uwagę, iż wiele czynników związanych z tzw. umiejętnościami miękkimi, takimi jak doświadczenie czy komunikacja między personelem, zostało potraktowanych przez uczestników badania marginalnie.

Prezentując 107 wydanie Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni, chciałabym podziękować pracownikom Wydawnictwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, członkom Rady Naukowej czasopisma, recenzentom, autorom oraz wszystkim, dzięki którym bieżący numer Zeszytów mógł się ukazać.

 

 

Agnieszka Blokus

Redaktor tematyczny

Editor: 
Agnieszka Blokus
Editorial page: 
Table of contents: 
Papers