Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego

Andrzej S. Grzelakowski         

Abstract: 
Streszczenie: 

Dynamiczny rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego stymulowany jest przez wiele różnorodnych czynników. Czynniki te – tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, czyli wewnątrzbałtyckie oraz rynkowe i pozarynkowe, transportowe i pozatransportowe – działają z różną siłą na wielkość i strukturę przewozów drogą morską. W przyszłości siła i zakres ich oddziaływania na badane zjawisko będzie ulegać różnokierunkowym zmianom.
Autor artykułu podejmuje próbę identyfikacji i klasyfikacji podstawowych czynników tego typu oraz ocenia – głównie od strony uwarunkowań rynkowych: rynków towarowych i transportowych – jak czynniki te w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia w układzie bałtyckim i pozabałtyckim będą stymulować lub ograniczać ekspansję transportu morskiego w tym regionie Europy. Przedmiotem analizy jest także problem konkurencyjności międzygałęziowej w transporcie w regionie bałtyckim, która stymulowana przez zmiany zachodzące w układzie infrastruktury transportowej oraz postępujące procesy koncentracji strumieni dostaw może w istotny sposób wpływać na podział zadań przewozowych między poszczególnymi gałęziami transportu. Wskazuje się również na istotną rolę w tym zakresie Komisji Europejskiej, która za pomocą programów wsparcia rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu, autostrad morskich i transportu intermodalnego, a także przez opracowanie i realizację strategii dla regionu Morza Bałtyckiego może w znacznym stopniu stymulować ekspansję transportu morskiego w tym regionie.

Issue: 
Pages: 
73
88
Download full text in pdf: 
References: 

Baltic Maritime Outlook 2006.

Baltic Sea Region Interreg Programme 2007–2013, 19 June 2006. Transnational territorial co-operation programme around the Baltic Sea.

Braun G., The Baltic Sea Region in the Global Economy – development challenges of non-metropolitan regions, HIE-RO Institute, University Rostock. Presentation: Tampere 22.04.2009.

Doing Business 2010, Report by the World Bank Group, Washington 2009.

Extension of the major trans-European transport axes to the neighbouring countries Guidelines for transport in Europe and neighbouring regions, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM(2007) 32 final. Brussels, 31.1.2007, {SEC(2007) 98}{SEC(2007) 99}.

Freight Transport Logistics in Europe – the key to sustainable mobility, COM (2006) 336 final.

Grzelakowski A.S., Baltic Europe as a region of dynamic development and integration – opportunities and challenges for Poland, [w:] Costal Regions 11. Baltic Europe from Idea to Reality, T. Palmowski (ed.), University of Gdańsk, Gdynia 2006.

Grzelakowski A.S., 50 lat budowy jednolitego rynku WE i wspólnego rynku transportowego, Przegląd Komunikacyjny 2007, nr 8.

Grzelakowski A.S., Region Morza Bałtyckiego – strategie rozwoju. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe nr 589, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 49, Szczecin 2010.

Grzelakowski A. S., Rozwój światowego handlu i transportu morskiego i ich wpływ na układ rynków towarowych i żeglugowych, [w:] Polska Żegluga Liniowa i Promowa 2006, Praca zbiorowa pod red. H. Salmanowicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

Runge H., Fehmarn Belt fixed link – Transport corridors and regional development. Baltic Master. Kiel, 20th of June 2006, www.balticmaster.org.

Saurama A., Goods flows and maritime infrastructure In the Balic Sea Region, [w:] Short sea shipping on the Baltic Sea – Prospects and challenges, CMS, Pori 2006.

State of Region Report 2008. Sustaining Growth st the Top of Europe, NIB, NCM, BDF, prepared by Ch.H.M. Ketels Copenhagen/Helsinki 2009.

The Global Competitiveness Index Analyzer 2009–2010, http://www.weforum.org.

Trade between EG-25 and neighbouring countries by mode of transport, Eurostat 2006.

Citation pattern: Grzelakowski A.S., Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 67, pp. 73-88, 2010

BibTeX     EndNote