Adaptacja laboratorium elektroenergetyki okrętowej do wymagań konwencji STCW

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule przedstawiono propozycję modernizacji istniejącego laboratorium elektrowni okrętowej w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowe Akademii Morskiej w Gdyni. Planowane zmiany wynikają z nowych wyzwań stojących przed oficerem elektrykiem okrętowym, zawartych w znowelizowanej konwencji STCW 78/10.

Issue: 
Pages: 
67
74
Download full text in pdf: 
References: 

Balcerski A., Adamkiewicz A., Uwagi o problemach w nauczaniu projektowania i eksploatacji siłowni okrętowych, Zeszyty Naukowe AM w Szczecinie, Szczecin 2008.

Białek R., Nowak T., Physical model of an automated ship electric power plant for didactic purposes, Polish Maritime Research, 2003, nr 1, s. 10–13.

Mindykowski J., Use of the ship Electrical Power Station Simulators for Improving Emergency Preparedness of Students and Engine Room Officers, PADECC`99 Conference, Opatija 1999, s. 104–113.

Program operacyjny Innowacyjna gospodarka (PO IG 2009), koncepcja rozbudowy elektrowni w laboratorium KEO.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy, DzU nr 173, poz. 1445.

Wnioski generalne z I Kongresu Elektryki Polskiej zorganizowanego w dniach od 2 do 4 września 2009 roku w Warszawie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, SEP 2009.

www.flownex.com.

Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Novelties in the development of the qualification standards for electro-technical officers under STCW convention requirements, [w:] Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, ed. A. Weintrit, part 17.4, Taylor & Francis Group, 2009, s. 761–770.

Citation pattern: Bastian B., Dudojć B., Adaptacja laboratorium elektroenergetyki okrętowej do wymagań konwencji STCW, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 66, pp. 67-74, 2010

BibTeX     EndNote