The Problem of Carrying Insufficiently Optimal Gassing-up Operation after Tanks Inerting with Reference to Ethylene Carriers

Problem nieoptymalnego przeprowadzania operacji zagazowania zbiorników ładunkowych po inertowaniu na etylenowcach
Abstract: 

Artykuł opisuje problem nieefektywnego przeprowadzenia operacji gassingup na etylenowcach przed chłodzeniem ładunku podczas transportu. W pierwszej kolejności scharakteryzowano dwustopniowy obieg kaskadowy schładzania etylenu z wyszczególnieniem parametrów pracy kaskady. Opisano wpływ obecności azotu na pracę obiegu. Ze względu na to, że poruszony problem dotyczy początkowych operacji procesu chłodzenia ładunku, omówiono tu pierwsze trzy zabiegi, inspekcję zbiorników, inertowanie oraz gassing-up. Wszystkie operacje scharakteryzowano w odniesieniu do strat znacznych ilości ładunku etylenu, co w konsekwencji pozwala wysunąć wniosek, że gassing-up jest przeprowadzany w niewystarczająco efektywny sposób.

Streszczenie: 

The paper describes a very crucial problem of carrying insufficiently optimal gassing-up process on ethylene carriers before cooling the cargo during its transport by the sea. At the beginning cascade system of the cargo reliquefaction plant has been described along with its parameters of work. The impact of nitrogen presence on ethylene cascade cycle’s technical work and cooling capacity has been preceded by the detailed depiction of cargo handling operations – tank inspection, inerting and gassing-up. All operations have been circumscribed in terms of oversized amount of ethylene cargo loss, which, in turn, allows to draw a conclusion that gassing-up operation is performed in insufficiently optimal way.

Słowa kluczowe: 
gassing-up
inerting
Issue: 
Pages: 
179
186
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Cool Pack 1.50.

McGuire, J.J., White, B., 2000, Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals, Witherby&Co Ltd, London.

Nanowski, D., 2014, Analiza wydajności chłodniczej kaskadowego obiegu skraplania etylenu i stanu izolacji zbiorników ładunkowych podczas transportu ładunku na gazowcu LPG o pojemności 22 500 m3, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 290, Mechanika, RUTM, t. XXXI, z. 86(2), s. 225–230.

Polski Rejestr Statków, 2001, Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem, Gdańsk.

Ship owner’s data, 2000, London.

Ship owner’s documentation, 2015, London.

Transportation of Condensed Gases by Sea, 2002, Correspondence Course.

Włodarski, J.K. (red.), 1993, Bezpieczeństwo transportu gazów skroplonych na zbiornikowcach. Poradnik dla oficerów statków morskich, Studium Doskonalenia Kadr S.C. Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Citation pattern: Wieczorek A., The Problem of Carrying Insufficiently Optimal Gassing-up Operation after Tanks Inerting with Reference to Ethylene Carriers, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 100, pp. 179-186, 2017

BibTeX     EndNote