Wybór końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową płyt spawanych

Selection of impact hammer head and impact spot in tests on welded plates using the vibration method
Abstract: 

The article presents the significance of the non-destructive tests in technology. The discussed case involved the stand intended for the tests on plates with welded joints using the vibration method. On the basis of the analysis of spectral characteristics which were calculated for responses from the accelerometers, the endings applied on hammer during tests were compared. The possible impact spots on welded plate were also verified. To prove the selected ending of the impact hammer and the impact spot right, the vibration method was used and the tests were performed on the plate made of homogenous material and on the plate with good-quality welded joint, both of which were checked earlier during the radiographic testing.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono znaczenie badań nieniszczących w technice. Omówiono stanowisko do badania płyt z połączeniami spawanymi przy zastosowaniu metody drganiowej. Na podstawie analizy charakterystyk widmowych, które obliczono dla odpowiedzi z akcelerometrów, porównano końcówki, które były nakładane na młotek modalny podczas badań na stanowisku. Dokonano również weryfikacji możliwych miejsc uderzenia w płytę spawaną. Potwierdzenie wyboru typu końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową przeprowadzono na płycie z materiału jednorodnego i płycie z dobrym jakościowo połączeniem spawanym, które wcześniej sprawdzono w badaniach radiograficznych.

Słowa kluczowe: 
diagnostyka
połączenia spawane
badania nieniszczące
Issue: 
Pages: 
179
191
Download full text in pdf: 
References: 

Arczewski K., Pietrucha J., Szuster J., Drgania układów fizycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

Awrejcewicz J., Krysko W., Drgania układów ciągłych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

Bień J., Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, WKŁ, Warszawa 2010.

Biernacki B., Jawor R., Kozak T. et al., Badania metodami nieniszczącymi, Laboratorium Badań Nieniszczących KOLI, Gdańsk 1991.

Czurchryj J., Papkala H., Winiowski A., Niezgodności w złączach spajanych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2005.

Dudzik S., Wyznaczenie głębokości defektów materiałowych z zastosowaniem aktywnej termografii dynamicznej i sztucznych sieci neuronowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.

Lewicka-Romicka A., Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, Wydawnictwa Naukowo- -Techniczne, Warszawa 2001.

Malecki I., Ranachowski J., Emisja akustyczna źródła, metody, zastosowania, Biuro Pascal, Warszawa 1994.

Mizerski J., Spawanie. Wiadomości podstawowe, REA, Warszawa 2005.

Szeleziński A., Gesella G., Murawski L., Przegląd metod diagnostyki i monitoringu połączeń spawanych w konstrukcjach transportu morskiego, Logistyka, 2015, nr 3.

Citation pattern: Szeleziński A., Murawski L., Muc A., Gesella G., Wybór końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową płyt spawanych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 179-191, 2016

BibTeX     EndNote