Czy wodór będzie uniwersalnym nośnikiem energii?

Hydrogen, a universal energy carrier?

Robert Starosta         

Abstract: 

In connection with the activities of the Parliament and the Council of the European Union to reduce CO2 emissions and improve energy efficiency are sought for new, more environmentally friendly methods to generation of electricity and heat, as well as transport fuels. The increasing use of renewable sources will require the development of methods for storing surplus processed energy. It is expected that for this purpose may be will use hydrogen as an universal energy carrier. However, before the economy will be based on hydrogen should be developed inexpensive technologies of H2 production (without carbon dioxide emissions), its storage and transport, and methods of use.

Streszczenie: 

W związku z podjętymi działaniami Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej na rzecz ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej szuka się nowych ekologicznych metod pozyskiwania energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw transportowych. Coraz częstsze wykorzystanie odnawialnych źródeł będzie wymagało opracowania metod magazynowania nadwyżek przetworzonej energii. Przewiduje się, że w tym celu będzie można wykorzystać wodór jako nośnik energii. Zanim jednak gospodarka zostanie oparta na wodorze, należy dopracować technologie pozyskiwania taniego H2, bez emisji dwutlenku węgla, jego magazynowania i transportu oraz metod wykorzystania.

Słowa kluczowe: 
wodór
paliwo
Issue: 
Pages: 
166
178
Download full text in pdf: 
References: 

Alternatywne źródła energii dla rodziny, http://biuro-inzynierskie.com/turbina wiatrowa.html.

Biały M., Wendker M., Gęca M., Identyfikacja spalania stukowego w silniku Wankla zasilanym paliwem wodorowym, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, nr 3.

Biały M., Wendeker M., Kamiński Z. et al., Samochody zasilane wodorem, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, nr 12.

Boczar T., Szczyrba T., Ocena wpływu warunków meteorologicznych na sprawność turbin wiatrowych, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012, nr 58.

Brazhe R.A., Olenin I.S., Supracrystalline analogues of carbon nanomaterials for the hydrogen storage, Journal of Physics: Conference Series, 2012, vol. 345, no. 1.

Butlewski K., Ogniwa paliwowe w elektrociepłowniach rolniczych, Problemy Inżynierii Rolniczej, 2013, nr 21.

Ceran B., Ogniwa paliwowe w generacji rozproszonej, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, 2013.

Denys R.V., Zavalii I.Y., Paul-Boncour V., Pecharsky V., Characteristic features of the sorption– desorption of hydrogen by Mg–M–Ni (M= Al, Mn, Ti) ternary alloys, Materials Science, 2013, vol. 49, iss 2.

Dudek M., Dębowski M., Grala A. et al., Produkcja wodoru w procesach biologicznych prowadzonych przez glony, [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, t. 4, T. Traczewska (red.), Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. L 140, 5.06.2009).

Eliezer D., Holtappels K., Beckmann-Kluge M., An innovative technology for hydrogen storage in portable and mobile systems, Proceedings of the 18th World Hydrogen Energy Conference 2010, Essen 2010.

Gandia L.M., Arzamedi G., Dieguez P.M., Renewable Hydrogen Technologies: Production, Purification, Storage, Applications and Safety, Elsevier Science, 2013.

Grabowski Ł., Pietrykowski K., Wendker M., Model samochodowego silnika zasilanego wodorem, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, nr 13.

Grafenowe zbiorniki na wodór, materiały informacyjne platformy „L.E.M. Nano” Agencji Rozwoju Przemysłu, 2013.

Ho T., Karri V., Lim D., Barret D., An investigation of engine performance parameters and artificial intelligent emission prediction of hydrogen powered car, International Journal of Hydrogen Energy, 2008, vol. 33, no. 14.

Hydrogen iniection into natural gas grid, Water Electrolysis and Renewable Energy System, 2013, May, http://www.fuelcelltoday.

ITER: the world's largest Tokamak, https://www.iter.org.

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, 2010.

Krużewski W., Innowacyjność w zakresie odnawialnych źródeł energii i wizja rozwoju bioenergii, materiały konferencyjne, Upowszechnienie badań na temat odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrony własności intelektualnej z tego obszaru, Kazimierz Dolny 2010.

Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo- -Techniczne, Warszawa 2012.

Ludwiczak M., Właściwości i aktywność modyfikowanych perowskitów tytanowych w fotokatalitycznym rozkładzie wody, praca niepublikowana, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.

Majchrzak H., Tomasik G., Kwiatkowski M., Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym, Energetyka, 2012, nr 10.

Marzec A., Problemy wodorowego paliwa, Polityka Energetyczna, 2007, t. 10, nr 1.

Merkisz J., Indzior M., Bajerlejn M., Daszkiewicz P., Wpływ dodatku wodoru do oleju napędowego na parametry silnika z zapłonem samoczynnym, Czasopismo Techniczne. Mechanika, 2012, nr 109.

Moritz M., Biologiczne metody otrzymywania wodoru, Chemik, 2012, t. 66, nr 8.

Ochodek T., Michalski M., Mikrobiogazownia z ogniwem paliwowym typu SOFC do wysokosprawnościowej produkcji energii elektrycznej i ciepła, Instal, 2014, nr 3.

Olszowiec P., Prąd z wodoru, Energia Gigawat, 2011, nr 3.

Pieńkowski L., Energetyka jądrowa w Polsce. Synergia przemysłu węglowego i energii jądrowej, Polityka Energetyczna, 2006, nr 9.

Polakowski K., Samochody elektryczne pojazdami najbliższej przyszłości, Prace Instytutu Elektrotechniki, Politechnika Warszawska, 2011, z. 252.

Popławski T., Szeląg P., Wykorzystanie własności podobieństwa procesów do prognozowania mocy przez turbiny wiatrowe, Rynek Energii, 2011, nr 1.

Romaniuk R.S., Fuzja: perspektywa 2050, Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2013, vol. 54, nr 6.

Romański L., Wodór nośnikiem energii, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Sikora A., Produkcja wodoru w procesach prowadzonych przez drobnoustroje, Postępy Mikrobiologii, 2008, nr 47.

Sikora R., Zeńczak M., Magazynowanie energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, Napędy i Sterowanie, 2011, nr 13.

Sroczan E., Programowanie pracy odbiorników i niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku energooszczędnym, XV Sympozjum „Klasyczne i inteligentne sieci oraz instalacje – projektowanie, budowa, eksploatacja”, Poznań 2012.

Surygała J., Wodór jako paliwo, WNT, Warszawa 2008.

Szewczyk K.W., Biologiczne wytwarzanie wodoru, Postępy Mikrobiologii, 2008, t. 47, nr 3.

Szymak P., Metody magazynowania wodoru w platformach podwodnych, Logistyka, 2011, nr 3.

Tomczyk P., Szanse i bariery rozwoju energetyki wodorowej, Polityka Energetyczna, 2009, nr 12.

Verhelst S., Sierens R., Verstraeten S., A critical review of experimental research on hydrogen fueled SI engines, SAE Technical Paper, 2006, no. 430.

Wasilewski J., Baczyński D., Krótkoterminowe prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, Rynek Energii, 2011.

Włudyka M., Karbin – odmiana węgla lepsza niż grafen, http://materialyinzynierskie.pl.

Zadorozhnyy V.Y., Klyamkin S.N., Kaloshkin S.D. et al., Mechanochemical synthesis and hydrogen sorption properties of nanocrystalline TiFe, Inorganic Materials, 2011, vol. 47, no. 10.

Citation pattern: Starosta R., Czy wodór będzie uniwersalnym nośnikiem energii?, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 166-178, 2016

BibTeX     EndNote