Wpływ lepkości oleju na charakterystyki wybranych elementów układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika

Presentation of the impact of oil viscosity on the characteristics of selected elements in hydraulic systems with proportional control of cylinder

Grzegorz Skorek         

Abstract: 

The article presents the effect of oil viscosity on the characteristics of the components selected hydraulic systems. Range is inadmissible low temperatures mainly due to bad suction pump cavitation and, in the event of total interruption of flow on the suction side of the pump – due to seizing of the pump due to lack of lubrication. Furthermore, the high temperature is not suitable for use not only because of an excessive drop in viscosity and associated increase in leakage, but also for accelerated decomposition of oil.The elements are hydraulic energy losses which are, inter alia, a function of the viscosity of the working fluid used and the energy losses which practically depends on the viscosity. The article presents the range of changes in the kinematic viscosity of the hydraulic oil used as a medium on the test bench, description, schematics studied hydraulic systems of proportional control actuator and the characteristics for the selected items as a result of research and necessary for the determination of the losses occurring in the systems.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wpływ lepkości oleju na charakterystyki wybranych elementów układów hydraulicznych. Zakres niskich temperatur oleju jest niedopuszczalny głównie z powodu złych warunków zasysania pompy i zjawiska kawitacji, a w razie całkowitego przerwania strumienia na ssaniu pompy – z powodu możliwości zatarcia pompy na skutek braku smarowania. Zakres wysokich temperatur nie nadaje się do pracy nie tylko z powodu nadmiernego spadku lepkości i związanego z tym wzrostu przecieków, lecz także ze względu na przyspieszony rozkład oleju. W elementach układu hydraulicznego występują straty energetyczne, które są między innymi funkcją lepkości zastosowanej cieczy roboczej, a także straty energetyczne, które praktycznie nie zależą od lepkości. W artykule przedstawiono również zakres zmiany lepkości kinematycznej oleju hydraulicznego wykorzystywanego jako medium na stanowisku badawczym, opis schematu badanych układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika oraz charakterystyki dotyczące wybranych elementów będące wynikiem badań i niezbędne do określenia współczynników strat występujących w układach.

Słowa kluczowe: 
lepkość oleju
sterowanie proporcjonalne
pompa
Issue: 
Pages: 
143
165
Download full text in pdf: 
References: 

Bosch Rexroth AG, Mobile Hydraulics, Elchingen, Germany 2013.

Jasiński R., Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia. Część I. Eksploatacja w warunkach szoku termicznego, Hydraulika i Pneumatyka, 2011, nr 2.

Paszota Z., Conception of hydraulic central system, Gdansk University of Technology, Gdańsk 1974.

Paszota Z., Energooszczędne układy serwomechanizmu hydraulicznego, materiały IV Konferencji „Okrętownictwo i Oceanotechnika – Technika Portowa i Wyposażenie Pokładowe Statków”, Politechnika Szczecińska, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Międzyzdroje, 3–5.06.1998.

Paszota Z., Energy losses in hydrostatic drive, LAP Lambert, Academic Publishing 2016.

Paszota Z., Hydrauliczny układ indywidualny z pompą o zmiennej wydajności i ze sterowaniem proporcjonalnym siłownika – model strat i sprawności energetycznej, materiały VII Seminarium „Napędy i Sterowanie’ 2001”, Politechnika Gdańska, Gdańsk 8.02.2001.

Paszota Z., Wpływ lepkości cieczy roboczej na zakres zmiany parametrów pracy silnika hydraulicznego i sprawność energetyczną układu o sterowaniu proporcjonalnym, [w:] Badania, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, E. Palczak (red.), Biblioteka „Cylinder”, Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag”, Gliwice 2004.

Patent. Poland, no. 95211. System of central feeding of hydraulic motor assembly, particularly of ship deck equipment (in Polish). Gdansk University of Technology, Co – authors of the invention: Paszota Z., Andersohn M., Miśniakiewicz T., Niesłuchowski W., Skiba J., Ścisłowski J. Application no. P174081 of 13.09.1974. Patent granted 15.03.1978 (conception of the Load Sensing control).

Skorek G., Sprawność energetyczna napędu hydrostatycznego ze sterowaniem proporcjonalnym na tle sterowania objętościowego, Hydraulika i Pneumatyka, 2013, nr 6.

Citation pattern: Skorek G., Wpływ lepkości oleju na charakterystyki wybranych elementów układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 143-165, 2016

BibTeX     EndNote